Din roll som lönesättare

Man vid skrivbord i kontorslandskap

Kronan i arbetsgivarrollen är att vara lönesättande chef. Du är arbetsgivare och har ingen att skylla på. Många chefer gillar och tar rollen, medan andra gruvar sig och fylls av olust inför att ta den utlämnade rollen som lönesättningen innebär.

Ladda ner vår handbok i lönesättning här – handfasta tips helt kostnadsfritt

Det är många förutsättningar som skall falla på plats för att resultatet av lönesättningen skall bli optimalt. De två vanligaste lönesättande situationerna är dels att lönesätta i samband med nyanställning, dels att revidera lönerna för de redan anställda. I de flesta fall har man gott stöd i träffade kollektivavtal med partsgemensam lönepolitik.

I lönesättning vid nyanställning spelar marknaden den största rollen. Vad är "priset" på en personalvetare och hur värderar jag betydelsen av funktionen för verksamheten? Detta är frågor som du får ställa dig som lönesättande chef.

Frågorna du måste ställa dig inför revisionsförhandlingarna/lönesamtalen är betydligt mer mångfacetterade. Du måste lära dig att skilja på sak och person, det är arbetsinsatsen som skall bedömas, inte människan. Därför är det viktigt att i utvecklingssamtalet vara tydlig i vad du förväntar dig i form av arbetsinsats. Du behöver ange vad som skall göras under verksamhetsåret och även hur, det vill säga vilken nivå på prestationen som du förväntar dig. Detta arbetssätt underlättar vid lönesättningen genom att det fokuserar på prestation.

Du kommer sannolikt ändå inte få alla medarbetare att vara nöjda, varför det är viktigt att vara tydlig och konsekvent i sin lönesättning. Du behöver förklara och stå för dina uppfattningar och vara noga med att lönepolitiken är allmänt känd.

Det är oerhört viktigt att cheferna ges relevant utbildning kring hur man sätter lön och tillämpar arbetsgivarens lönepolitik på ett korrekt sätt.

Erfarna chefer bör vara mentorer till de oerfarna i det lönepolitiska arbetet. Att inhämta kunskaper från andra avtalsområden är också ett bra tips för att öka kompetensen. Erfarenhetsutbyte mellan den offentliga och privata sektorn är också nödvändigt för ett vidgat synsätt på lönebildningsfrågorna. Betänk att arbetstagarsidans förhandlare ofta har erfarenheter från samtliga arbetsmarknadssektorer.

Få handfasta tips helt kostnadsfritt – ladda ner vår handbok i lönesättning här

En bidragande orsak till att uppnå målen för verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt är att skapa förutsättningar för en god lönebildning och möjlighet till lönekarriär. Löner och villkor är alltså strategiska instrument för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.

Som chef har du ansvar för att förmedla och göra arbetsgivarens lönepolitik känd bland medarbetarna. Tydliga riktlinjer och kriterier är förutsättningen för en konsekvent hållning.

Viktiga instrument för att uppnå de lönepolitiska målen och få förståelse och för att utveckla dessa, är utvecklingssamtalen, lönesamtalen och de lönesättande samtalen.

5 tips inför lönesättningen

  • Skilj på sak och person - det är arbetsinsatsen som ska bedömas, inte människan
  • Var tydlig med vad du förväntar dig redan under utvecklingssamtalet
  • Var konsekvent och tydlig i lönesättningen
  • Se till att lönepolitiken inom företaget är allmänt känd
  • Våga be om utbildning i lönesättning! 

Ladda ner vår handbok i lönesättning

Vilken roll har du som chef i lönesättningen, och hur sätter du en bra lön?

I vår handbok Chefen och lönerna får du handfasta råd. Ladda ner eller beställ den här utan kostnad. 

Ladda ner vår handbok i lönesättning

Vilken roll har du som chef i lönesättningen, och hur sätter du en bra lön?

I vår handbok Chefen och lönerna får du handfasta råd. Ladda ner eller beställ den här utan kostnad. 

I och med din beställning kommer vi behandla dina personuppgifter. Vi kan också komma att kontakta dig med information och erbjudande om medlemskap.

Läs även

Samtalen som verktyg

Som chef kommer du i flera olika typer av situationer använda samtal som verktyg. Det kan gälla feedback, coachning och utvecklingssamtal såväl som svårare samtal och konflikthantering.

Läs mer

Kollektivavtalet

Vad är ett kollektivavtal och varför är det så viktigt? Förutom trygghet kan det även innebära bättre villkor för dig som anställd. 

Läs mer

Lönekartläggning – ett verktyg för sakliga löner

Vad är en lönekartläggning? Vad kan det göra för mig och vilka krav ställer det på min arbetsgivare? Här hittar du anvisningar, checklistor, förenklade modeller och annat material som hjälper dig oavsett om du är chef, personalvetare, facklig förtroendevald eller "bara" intresserad medlem.

Läs mer