Chefen och lönerna

En glad chef inom facket sitter i en grönt och fräscht kontor.

Som chef har du en central roll i lönebildningen, och att vara lönesättande chef kräver kunskap, tid och mod. 

Lönen har länge varit den klassiska intressekonflikten mellan arbetstagarnas krav på att få ut "rätt lön" och vad arbetsgivarna är beredda att betala. För arbetstagarna är lönen en förutsättning för att kunna leva ett bra liv.

Lönen som medel för att nå verksamhetens mål

Längre tillbaks fanns på arbetstagarsidan ingen eller ringa legitimitet för kopplingen mellan lön och prestation/produktivitet. Arbetsgivarna har däremot länge kopplat lönehöjningarna till produktivitets- och vinstökningar. Detta synsätt håller på att förändras. Arbetsgivarsidan har ändrat synsätt genom att inte enbart se lönen som en kostnad, utan kan nu också se lönen som en betydelsefull faktor för bra och effektiva arbetsinsatser. Lönen blir med detta synsätt ett medel för att få de anställda att prestera bättre och därigenom nå verksamhetens mål. Genom tydliga verksamhetsmål och med lönen som styrinstrument för att nå målen, blir lönen arbetsgivarens bekräftelse och kvitto på den gjorda arbetsinsatsen.

Chefen som lönesättare

Chefen har en svår och central roll i denna lönebildning. Tidigare sattes lönerna centralt mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation, men nu sätts lönerna närmare medarbetarna i såväl den offentliga som den privata sektorn.

Lönebildningen sker nu långt ut i organisationerna, vilket involverar såväl mellanchefer som första linjens chefer. På sina håll har bruttolönetänkandet tonats ner och man har öppnat för andra ersättningar såsom pensioner, längre semester, distansarbete, kortare arbetstid, hushållsnära tjänster samt olika bonus- och vinstdelningssystem.

Kunskap om lönesättning och nya ersättningsmöjligheter kräver utbildning, vilket inte alltid prioriterats för chefernas räkning. Många undersökningar visar på att cheferna inte alltid är komfortabla i sin lönesättande roll. Att vara lönesättande chef kräver kunskap, tid och mod – ingendera faktorn kan underskattas.

Lönesättningen får ofta sitt innehåll i de centrala kollektivavtalen som anger ramarna för hur lönesättningen skall hanteras lokalt. Under senare år har utvecklingssamtalet, lönesamtalet och det lönesättande samtalet haft en central roll i den moderna lönebildningen. 

Ladda ner vår handbok i lönesättning

Vilken roll har du som chef i lönesättningen, och hur sätter du en bra lön?

I vår handbok Chefen och lönerna får du handfasta råd. Ladda ner eller beställ den här utan kostnad. 

Ladda ner vår handbok i lönesättning

Vilken roll har du som chef i lönesättningen, och hur sätter du en bra lön?

I vår handbok Chefen och lönerna får du handfasta råd. Ladda ner eller beställ den här utan kostnad. 

I och med din beställning kommer vi behandla dina personuppgifter. Vi kan också komma att kontakta dig med information och erbjudande om medlemskap.

Läs även

Uppföljning av dina medarbetares prestationer

Medarbetarsamtal är en viktig del i arbetet med att nå verksamhetens mål. Det är under dessa samtal du som chef kan se vad medarbetarna är bra på och vad de behöver för att utvecklas.

Läs mer

Samtalen som verktyg

Som chef kommer du i flera olika typer av situationer använda samtal som verktyg. Det kan gälla feedback, coachning och utvecklingssamtal såväl som svårare samtal och konflikthantering.

Läs mer

Din roll som lönesättare

Kronan i arbetsgivarrollen är att vara lönesättande chef. Du är arbetsgivare och har ingen att skylla på. Många chefer gillar och tar rollen, medan andra gruvar sig och fylls av olust inför att ta den utlämnade rollen som lönesättningen innebär.

Läs mer