Det förebyggande arbetet mot diskriminering

En kinnlig anställd går genom en korridor och blickar ut mot fönstret.

I Diskrimineringslagen finns krav på att arbetsgivaren i samverkan med facket ska vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter. Om det finns 25 eller fler arbetstagare ska arbetet med aktiva åtgärder- vilka åtgärder som planeras och genomförs- dokumenteras årligen och fortlöpande.

Nyckelorden för aktiva åtgärder är bra dokumentation som ske fortlöpande som leder till ”konkreta och mätbara åtgärder”. Områden som ska behandlas i dokumentationen är arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, rutiner för att motverka trakasserier och sexuella trakasserier, samt hur man underlättar för de anställda att kombinera föräldraansvar och förvärvsarbete. Andra områden som ska vara med i planeringen är rekrytering i syfte att få en jämnare könsfördelning på olika typer av arbeten och arbetet för jämställda löner. På DOs webbplats www.DO.se finns tips och råd.

Lönekartläggning

Både själva lönesystemet och de individuella lönerna ska kartläggas och analyseras i syfte att upptäcka osakliga löneskillnader. Jämförelserna ska avse arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga. Vid analysen är den viktiga frågan om det finns sakliga förklaringar till eventuella löneskillnader. Resonemang och resultat redovisas i handlingsplanen för jämställda löner.

Lönekartläggningsbestämmelserna har dessvärre öppnat en marknad för konsulter som erbjuder arbetsgivare att snabbt ta fram en lönekartläggning. På sikt kan det bli en dyr historia och skapa onödiga konflikter. En lönekartläggning måste få ta viss tid eftersom facket har rätt att delta både vid insamlingen av fakta kring kraven i de olika arbetena, vid indelningen i lika och likvärdigt arbete, vid analysen av löneskillnaderna samt slutligen i diskussionen om åtgärder i handlingsplanen.

Hur motverka diskriminering då det gäller homo-, bi- och transpersoner?

Kom ihåg att all form av diskriminering är en ledarskapsfråga, även diskriminering till följd av sexuell läggning. Och det är ofta chefen som styr vilka värderingar som gäller och sätter gränserna för vad som inte är acceptabelt att till exempel skoja om på fikarasten.

Här följer några tips till chefer på vad en handlingsplan i hbt-frågor kan innehålla för att arbetsplatsen ska undvika diskriminering.

Så motverkar du diskriminering av HBTQ-personer

 • Ett bra sätt att börja ett arbete inom området sexuell läggning är att undersöka vilken kunskap och kompetens som finns inom företaget eller organisationen i de här frågorna. Det kan med fördel göras en inventering tillsammans med övriga diskrimineringsgrunder. Sätt upp kunskap/kompetensmål och ange hur dessa ska nås.

 • Betydelsen av att utbilda kan inte nog poängteras. Att avsätta tid för att arbeta med öppenhet, heteronorm, bemötande, lagstiftning och policyutveckling på området sexuell läggning är ett arbete som betalar sig. Det ger synergi på andra områden och höjer organisationens och de anställdas generella medvetenhet.

 • Fungerar det för olika sorters familjer? Kan homo- och bisexuella känna igen sig? Granska språk, bildval och illustrationer. Använd könsneutrala ord som partner och sambo. Använd bildspråk som inte utestänger homo- och bisexuella. Inkludera homosexuella par.

 • Är de könsneutrala? Kan ett samkönat par fylla i dem utan att det känns obekvämt?

 • Var annonserar ni? Hur gör ni tydligt för nyanställda att ni har en arbetsplats som vill vara öppen och inkluderande? Synliggör er policy för nyanställda. Skapa rutiner för detta i introduktionen.

 • Att i ett temanummer belysa området sexuell läggning i till exempel en personaltidning är ett sätt att synliggöra för hela organisationen vad frågorna handlar om.

 • Att behandla alla lika är en god föresats, men det innebär inte att behandla alla som om de vore lika. Det handlar om att se individen, ha öppna ögon och fingertoppskänsla. Ta upp bemötandefrågor i utbildningar, chefsutbildningar, introduktionsutbildningar, etc. Alla som i sitt arbete möter kunder eller brukare behöver utbildas för att kunna ge alla ett gott och likvärdigt bemötande.

Så motverkar du diskriminering av HBTQ-personer

 • Ett bra sätt att börja ett arbete inom området sexuell läggning är att undersöka vilken kunskap och kompetens som finns inom företaget eller organisationen i de här frågorna. Det kan med fördel göras en inventering tillsammans med övriga diskrimineringsgrunder. Sätt upp kunskap/kompetensmål och ange hur dessa ska nås.

 • Betydelsen av att utbilda kan inte nog poängteras. Att avsätta tid för att arbeta med öppenhet, heteronorm, bemötande, lagstiftning och policyutveckling på området sexuell läggning är ett arbete som betalar sig. Det ger synergi på andra områden och höjer organisationens och de anställdas generella medvetenhet.

 • Fungerar det för olika sorters familjer? Kan homo- och bisexuella känna igen sig? Granska språk, bildval och illustrationer. Använd könsneutrala ord som partner och sambo. Använd bildspråk som inte utestänger homo- och bisexuella. Inkludera homosexuella par.

 • Är de könsneutrala? Kan ett samkönat par fylla i dem utan att det känns obekvämt?

 • Var annonserar ni? Hur gör ni tydligt för nyanställda att ni har en arbetsplats som vill vara öppen och inkluderande? Synliggör er policy för nyanställda. Skapa rutiner för detta i introduktionen.

 • Att i ett temanummer belysa området sexuell läggning i till exempel en personaltidning är ett sätt att synliggöra för hela organisationen vad frågorna handlar om.

 • Att behandla alla lika är en god föresats, men det innebär inte att behandla alla som om de vore lika. Det handlar om att se individen, ha öppna ögon och fingertoppskänsla. Ta upp bemötandefrågor i utbildningar, chefsutbildningar, introduktionsutbildningar, etc. Alla som i sitt arbete möter kunder eller brukare behöver utbildas för att kunna ge alla ett gott och likvärdigt bemötande.

Läs även

För öppnare arbetsplatser

Frågor om hbtqi och heteronormativitet handlar om mänskliga rättigheter och respekt för individen. Dina förutsättningar för ett bra och utvecklande arbetsliv ska inte begränsas av fördomar och stereotyper.

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa. En kränkande handling kan bestå av ord och handling men även underlåtenhet att handla.

Läs mer

Diskriminering

Sedan 1 januari 2017 ska alla diskrimineringsgrunder omfattas av aktiva åtgärder. Men vad innefattar diskriminering, och vad står det i diskrimineringslagen?

Läs mer