Diskriminering

En beklämd ensam kvinna tittar allvarligt mot kameran.

Sedan 1 januari 2017 ska alla diskrimineringsgrunder omfattas av aktiva åtgärder. Men vad innefattar diskriminering, och vad står det i diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen är tvingande och förbjuder diskriminering och repressalier på arbetsplatsen på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Lagen omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering (att en regel som synes neutral missgynnar vissa, t ex ett längdkrav), bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera. Lagen innehåller krav på att aktiva åtgärder vidtas på arbetsplatsen för att motverka diskriminering. I arbetet med aktiva åtgärder krävs samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Nya regler om aktiva åtgärder gäller från 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas av aktiva åtgärder. Det tidigare kravet på att ta fram en plan har ersatts med ett allmänt krav på att hela arbetet ska dokumenteras. DO utövar tillsyn över att lagen följs, men även arbetstagarorganisationer äger rätt att föra talan i domstol.

Förälder

I Diskrimineringslagen finns krav på att arbetsgivare vidtar aktiva åtgärder för att underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Exempel på sådana åtgärder kan vara flexibel arbetstid.

Lika lön för lika eller likvärdigt arbete

Diskrimineringslagen föreskriver att en lönekartläggning skall utföras varje år. I lönekartläggningen redovisas och jämförs samtliga anställdas löner på individ- och gruppnivå så att eventuella osakliga löneskillnader som har samband med diskrimineringsgrunderna och i synnerhet kön kan upptäckas och åtgärdas. Om kollektivavtal finns på arbetsplatsen kan det ge ytterligare vägledning kring lönesättning och löneskillnader. I en lönekartläggning tittar man både på likadana arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som bedöms som likvärdiga gällande krav och svårighetsgrad. DO:s verktyg lönelotsen är ett bra hjälpmedel vid lönekartläggning: Lönelotsen

Rekrytering

I diskrimineringslagstiftningen omfattas inte bara arbetssökande av diskrimineringsskyddet, utan också den som gör en intresseanmälan, utan att det finns något ledigt arbete.

Litteraturtips: Diskriminering

Grundbok i att arbeta fram en jämställdhetplan, beställ eller ladda ner från JämOs webbplats

Grundbok – jämställdhetsanalys av löner steg för steg, beställ från JämO

”Fair rekrytering – en idébok”, redaktör Ulla Zetterberg, Liber förlag

JämStöds Praktika – metodbok för jämställdhetsintegrering, SOU 2007:15, kan laddas ner från www.regeringen.se

Handbok för aktiva åtgärder i arbetslivet, beställ från DO

Mångfaldsboken – från teori till praktik, Ann-Katrine Roth, Norstedts juridik

Det blågula glashuset (SOU 2005:56)

Arbetslivets osynliga murar (SOU 2006:59)

Att inkludera sexuell läggning i mångfaldsplanen, beställ från HomO

Fritt Fram för en god arbetsmiljö, beställ från HomO

Krock eller möte – om professionellt bemötande och heteronormen, beställ från HomO

Diskriminering och tillgänglighet – rapport till Diskrimineringskommittén, beställ från Handikappombudsmannen

Läs även

Den psykosociala arbetsmiljön

Där det finns människor som ska samarbeta finns i regel också motsättningar av olika slag. Att kunna förebygga och hantera konflikter på ett klokt sätt är viktigt för den som har personalansvar.

Läs mer