Diskussionsområden för utvecklingssamtalet

Samtal mellan två vuxna

Är det dags för utvecklingssamtal? Här följer några vanligt förekommande områden att diskutera kring under utvecklingssamtalet.

Arbetsuppgifter, arbetssituation och arbetsresultat

Nuvarande och kommande arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.

Arbetsgruppens sammansättning.

Medarbetarens starka sidor.

Sidor hos medarbetaren som behöver förbättras.

Ambitioner.

Verksamhetens mål och utveckling

Eventuella planerade organisationsförändringar och medarbetarens roll i dessa.

Enhetens framtida arbetsuppgifter och medarbetarens roll i dessa.

Behov av utvecklingsåtgärder – medarbetarens önskemål och ambitioner

Nuvarande formell och reell kompetens.

Särskilda kunskaper.

Önskemål om nya arbetsuppgifter.

Utbildningsbehov på kort och lång sikt.

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Arbetslokalernas utformning och kontorstekniska hjälpmedel.

Relation till chef och arbetskamrater.

Relation till arbetsledningen.

Trivsel på arbetsplatsen.

Kommunikation.

Information om verksamheten och dess mål.

Förslag på förbättringar.

Löneutveckling

Vad du förväntar av medarbetaren för en god löneutveckling.

Övriga frågor

Sammanfatta och gör minnesanteckningar