Diskussionsområden för utvecklingssamtalet

Samtal mellan två kollegor i en soffa.

Är det dags för utvecklingssamtal? Här följer några vanligt förekommande områden att diskutera kring under utvecklingssamtalet.

Arbetsuppgifter, arbetssituation och arbetsresultat

 • Nuvarande och kommande arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.
 • Arbetsgruppens sammansättning.
 • Medarbetarens starka sidor.
 • Sidor hos medarbetaren som behöver förbättras.
 • Ambitioner.

Verksamhetens mål och utveckling

 • Eventuella planerade organisationsförändringar och medarbetarens roll i dessa.
 • Enhetens framtida arbetsuppgifter och medarbetarens roll i dessa.

Behov av utvecklingsåtgärder – medarbetarens önskemål och ambitioner

 • Nuvarande formell och reell kompetens.
 • Särskilda kunskaper.
 • Önskemål om nya arbetsuppgifter.
 • Utbildningsbehov på kort och lång sikt.

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

 • Arbetslokalernas utformning och kontorstekniska hjälpmedel.
 • Relation till chef och arbetskamrater.
 • Relation till arbetsledningen.
 • Trivsel på arbetsplatsen.
 • Kommunikation.
 • Information om verksamheten och dess mål.
 • Förslag på förbättringar.

Löneutveckling

 • Vad du förväntar av medarbetaren för en god löneutveckling.

Övriga frågor

Sammanfatta och gör minnesanteckningar