2012-11-09 Hälso- och sjukvård till personer som vistats i Sverige utan tillstånd, Ds 2012:36

Svar på remiss angående Ds 2012:36 Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistats i Sverige utan tillstånd

2012-11-09 Hälso- och sjukvård till personer som vistats i Sverige utan tillstånd, Ds 2012:36