Ändring av SOSFS 2012:11 om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende

2019-09-30 Ändring av SOSFS 2012:11 om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende

Socialstyrelsen har arbetat om sina föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för placerade barn och unga i enlighet med de lagförändringar som skett sedan SOSFS 2012:11 trädde ikraft. Socialstyrelsen föreslår att föreskrifter och allmänna råd även ska gälla socialnämndens ansvar för barn och unga placerade i stödboende. Akademikerförbundet SSR svarar utifrån att många av förbundets medlemmar arbetar med att följa upp vården av placerade barn och unga. Förbundet anser att de föreslagna ändringarna är rimliga men ser en fara i att ta bort en miniminivå för hur ofta ett placerat barn ska besökas.

Ändring av SOSFS 2012:11 om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende