Arvodessammanställning

Det finns ingen generell statistik över vilka arvoden för egenföretagare, men förbundet gör årligen i samband med löneenkäten en sammanställning över vilka arvoden medlemmar får. Som med all annan statistik, är statistik aldrig färska uppgifter, utan ger en bild av hur median och medelvärde såg ut vid mättillfället.

Arvodessammanställning