Behörighet för anställda före den 1 juli 2014 att utföra vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

2019-01-25

- förslag till förlängning av övergångsbestämmelse i socialtjänstlagen

Socialdepartementet föreslår att de övergångsregler som gäller handläggare utan socionomexamen eller annan relevant examen som anställts innan 1 juli 2014 ska förlängas från 30 juni 2019 till 30 juni 2022. Akademikerförbundet SSR menar att promemorians förslag är otillräckligt och att det borde kompletteras med att de handläggare som har en examen på minst 180 högskolepoäng och som arbetade med myndighetsutövning av barn och unga när regleringen trädde i kraft ska anses behöriga. För de handläggare som anställts efter den 1 juli 2014 måste kompletteringsutbildningar tas fram. Förbundet föreslår också att handläggare med svensk utbildning ska kunna ansöka om ett bevis om behörighet hos Socialstyrelsen.

Behörighet för anställda före den 1 juli 2014 att utföra vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård