Chefsdagen 2014

Vi har glädjen att ha med flera erkända och erfarna ledare från olika organisationer inom offentlig sektor. Ta del av deras tips och råd!

VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET?

• Det goda ledarskapet – vilka är grundförut­sättningarna och hur uppnås dessa?

• Chefsrollen i en politiskt styrd organisation. Chefsrollens utmaningar, svårigheter och möj­ligheter

• Hur lyckas du leda i förändring? Hur övertygar du medarbetare om rätt väg framåt?

• Hur stödjer du chefernas kommunikativa för­måga på bästa sätt?

• Hur utvecklar du ett bra team? Verksamhets-fokus och målstyrning

• Att leda för resultat – förutsättningar för att kunna leda sina medarbetare

• Vad kännetecknar en modern kunskapsorgani­sation och vad kräver det av ledarskapet?

PRAKTISKT LEDARSKAP I ORGANISATIONER SOM PRÄGLAS AV FÖRÄNDRING

Den övergripande målsättningen med fördjupningsdagen Praktiskt ledarskap i organisationer som präglas av föränd­ring är att ge deltagarna insikt i ledarskapets roll och krav, samt förutsättningar, verktyg och metoder att hantera och stötta komplexa förändringsarbeten. Dagen ger fördjupad kunskap om ledarskap och ledarens roll samt organisa­tionens förmåga och förutsättningar att hantera en förändring. Organisationers behov av snabba förändringar har aldrig varit så stora som idag, och de fortsätter att öka. Inom den offentliga sektorn behöver även organisationer vara särskilt flexibla för att anpassa sig efter politiska förändringar.

Hanteringen av förändringar är till stora delar en ledarskapsfråga. Chefer behöver ge anställda bättre förutsättningar att göra ett bra jobb, tid och tydliga prioriteringar. Utmaningen ligger i att hantera avvägningen mellan existerande verksamhet och förnyelsen som förändringen ska leverera.

Fördjupningsdagens talare

Steve Brdarski är senior manager på Cordial Business Advisers och har lång erfarenhet som managementrådgivare. Hans expertis ligger inom områdena förändringsledning, programledning och affärsarkitektur. Steve arbetar i första hand med projekt-, program- och transformationsledning och leder till vardags komplexa program relaterade till flexibel affärsarkitektur, processutveckling och kravställning/implementering.

Anders Persson är senior rådgivare på Quadras med fokus på genomförande av företagstransformationer, verksam­hetsutveckling och ledarskap. Anders ledde som CIO på Apoteket den stora och komplexa transformation som präglade Apotekets avreglering.

Jan Artem Henriksson arbetar på SelfLeaders med motivationspsykologi, ledarskap och organisationsutveckling. Metoderna är baserade på över 30 års forskning och används bl.a. i kurser på Handelshögskolan i Stockholm och KTH. SelfLeaders har specialiserat sig på att arbeta med värderingar, självledarskap och inre motivation med enkla och skal­bara processer som ger dokumenterad effekt.

HÅLLTIDER FÖR FÖRDJUPNINGSDAGEN:

08:45 Registrering och morgonkaffe

09:15 Fördjupningsdagen inleds

10:30 Förmiddagskaffe

12:30 Lunch

15:00 Eftermiddagskaffe

16:30 Fördjupningsdagen avslutas

Program och anmälan hittar du här