Ett modernt och utvecklingsinriktat löneavtal med starkt förbättrade förutsättningar för lönesättande chefer

Ett nytt löneavtal har nu slutits mellan Akademikerförbundet SSR och Vision samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det är ett modernt och utvecklinsginriktat avtal som bland annat sätter fokus på chefens väsentliga roll i lönebildningsprocessen. I och med att avtalet nu har slutits påbörjas också ett gediget utvecklingsarbete som ska löpa under hela avtalsperioden.

Akademikerförbundet SSR och SKL har under förhandlingarnas gång varit överens om att chefens roll som arbetsgivarens representant i lönebildningsprocessen måste tydliggöras. Vi har också varit överens om att chefens roll i den lokala lönebildningen behöver förstärkas, en fråga som har varit mycket viktig för Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. Därför har nu starka skrivningar om lönesättande chefers mandat införts i avtalet och upprepade gånger betonas i avtalet chefens roll som arbetsgivarens företrädare.

I avtalet trycker vi på vikten av att cheferna i organisationen kommunicerar med varandra om de effekter som verksamhetsmålen får för lönepolitiken. När löneökningsbehoven ska analyseras är det betydelsefullt att resultatet av dialogen chef-medarbetare om mål, förväntningar, uppnådda resultat och lön finns med i denna analys. Denna kommunikation behöver ske både mellan chefer på alla nivåer i organisationen samt med ledningen.

Det centrala utvecklingsarbete som nu ska påbörjas handlar om att ge stöd till det lokala arbetet och syftar till att öka förutsättningarna för chefer att ta ansvar för lönebildningsprocessen, att det som framkommer i dialogerna mellan chef och medarbetare omhändertas i den lokala lönebildningsprocessen, att kopplingen finns mellan löneökningsbehoven och verksamhetens mål, budget och resultat samt att lönespridningen ökar.

Sveriges kommuner och landsting har under föregående år analyserat tillgänglig forskning och undersökningar då det gäller strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Ett partsarbete kommer nu att inledas för att verka för en representativ fördelning mellan kvinnor och män på högre chefstjänster.