Logotype 2015 v1.0 (eps+pdf)

Akademikerförbundet SSRs logotype som pdf och eps, paketerat som zip.

Paketversion 1.0, 28 januari 2015.

Logotype 2015 v1.0 (eps+pdf)