Svensk Chefsförening inbjuder till föreningsmöte.

Svensk Chefsförening inbjuder dig som chef till föreningsmöte 2012. Föreningen bjuder på enklare förtäring. Dagordning med bilagor bifogas denna inbjudan.

Tid

Onsdagen den 10 oktober 2012 kl 17.30

Plats

Akademikerförbundet SSR, Mariedalsvägen 4, Stockholm

Anmälan

Skickas till catherine.ahlin-wigardt@svenskchefsforening.se senast den 4 oktober. Uppge namn, e-post och mobilnummer.

Handlingar

Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetplan bifogas denna kallelse. Handlingarna till föreningsmötet och valberedningens förslag kommer även att finnas på vår hemsida www.svenskchefsforening.se.

Hjärtligt välkommen!

Stig Orustfjord Dolores Kandelin Mogard

Ordförande Kanslichef

Svensk Chefsförening Svensk Chefsförening

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Onsdagen den 10 oktober 2012 på Akademikerförbundet SSRs kansli

Ärenden

§1 Föreningsmötet öppnas av styrelsens ordförande

§2 Val av mötesfunktionärer

 • ordförande
 • vice ordförande
 • sekreterare
 • två protokollsjusterare

§3 Frågan om föreningsmötet behörigen kallats

§4 Närvarolista/omröstningslista

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse 2011 och 2012

§6 Revisorernas berättelse

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2011

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande funktionär

§9 Verksamhetsplan för kommande år 2013 och 2014

§10 Val av styrelse

 • ordförande
 • vice ordförande
 • 5 ordinarie styrelseledamöter

§11 Val av revisorer

 • 2 ordinarie
 • 2 ersättare

§12 Val av valberedning

 • 3 ledamöter
 • 3 personliga suppleanter
 • Sammankallande (en av de ordinarie ledamöterna)

§13 Av medlemmarna väckta frågor

§14 Avslutning