Etik och ledarskap

Att arbeta med etik och värderingsfrågor är angeläget för chefer på alla nivåer. Det ger ett en gemensam värdegrund att stå på när verksamheten ställs inför svårhanterliga situationer. Från tid till annan drabbas organisationer och chefer av negativ medial uppmärksamhet. Att arbeta med etik är att arbeta med moralfrågor, vilket är gynnsamt för såväl organisation som medarbetare. Det skapar kunskap och handlingskraft att hantera svåra situationer.

Som chef ställs du inför många svåra etiska dilemman. Det kan t ex röra sig om hur du skall agera när dina chefskollegor inte följer företagets/myndighetens etiska regler. En annan fråga är hur du ställer dig när högste chefen gör svarta affärer.

Svensk Chefsförenings engagemang i etikfrågan har bland annat föranlett oss att i samarbete med Liber ge ut boken "Etik och ledarskap – Etisk kod för chefer" skriven av en av våra mest ansedda etikforskare Erik Blennberger, forskningsledare på Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndals högskola. Boken är den första etiska koden i Sverige som särskilt vänder sig till chefer.

Frågorna är många och läser du boken kommer du att få många svar men också många nya frågor att gnugga geni/etikknölarna med.

Professionell kompetens som chef och ett modernt ledarskap förutsätter en förmåga att föra etiska resonemang och att göra välgrundade bedömningar inom sitt ansvarsområde. Om detta ger boken många handfasta råd. Den är ett måste för dig som vill utveckla dig i ditt chef- och ledarskap.

Boken kan användas i olika chefsutbildningar och vid samtal om policy för lednings- och chefsgrupper i olika företag, offentliga institutioner och organisationer.