Akademikern

Vi tycker

Vad tycker Akademikerförbundet SSR?

Vi är partipolitiskt obundna, men inte alls fega. Vi lägger oss i samhällsdebatten och tar tveklöst ställning i frågor som rör medlemmarna. Vi driver aktivt frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning.

Vem bestämmer vad Akademikerförbundet SSR tycker?

Vad förbundet tycker bestäms på förbundskongressen som hålls vart tredje år. 

Mellan kongresserna har förbundsstyrelsen uppdraget att ta ställning i aktuella politiska frågor, utifrån tidigare kongressbeslut, ändamålsparagraf, värdegrund och kongressens inriktningsmål.

Värdegrund, program, etiska koder och policies beslutas av förbundsstyrelsen. Rapporter skrivs av förbundskansliet under ledning av förbundsdirektören och arbetet med förbundets remissvar är delegerat till förbundsordförande av förbundsstyrelsen.