Remissvar | Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Remissvar

Remissvar

Titel Datum
2017-03-31 Remissvar riktlinjer för depression och ångestsyndrom 2017-04-04
2017-03-20 Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige Ds 2016:43 2017-03-20
2017-02-17 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken 2017-02-17
2017-02-13 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016 :91) 2017-02-13
2017-01-31 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, Ds 2016:45 2017-01-31
2016-12-21 Utkast till lagrådsremiss: Uppehållstillstånd för studie på gymnasienivå 2016-12-21
2016-12-15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35 2016-12-15
2016-11-14, Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32 2016-11-14
2016-09-02, Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning 2016-09-02
2016-08-24 Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (promemoria 2016-06-21) 2016-08-30
2016-08-01, Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande 2016-08-22
2016-08-12 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, Ds 2016:21 2016-08-12
2016-08-10, Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 2016-08-12
2016-06-27 Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet 2016-06-27
2016-06-15 Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-06-16
2016-06-01 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, DS 2016:8 2016-06-01
2016-05-27, SOU 2016:2 Effektiv vård 2016-05-27
2016-05-17, Integritet och straffskydd, SOU 2016:7 2016-05-19
2016-04-27, Långtidsutredningen 2015, huvudbetänkande; Sou 2015:104 2016-04-27
2016-04-14 Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa, SOU 2015:98 2016-04-14
2016-04-11 Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn, SOU 2015:102 2016-04-11
2016-03-21 Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling, (Fi2016/00530/UR) 2016-03-29
2016-03-18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende 1953/2016 2016-03-18
2016-03-18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende 934/2016 2016-03-18
2016-03-09 Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2016-03-09
2016-02-04 Sacos remissvar Översyn av Lex Laval SOU 2015:83 2016-02-10
2016-01-27 Översyn av Lex Laval SOU 2015:83 2016-02-10
2016-02-09 Jämställdhetsbonus Ds 2015:55 2016-02-09
2016-01-25 Förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården 2016-01-26
2016-01-26 Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015: 86 2016-01-26
2016-01-25 Förbyggande och behandling av spelmissbruk Ds 2015:48 2016-01-25
2016-01-20 Förslag avseende genomförande av yrkeskvalifikationsdirektivet 2016-01-20
2015-10-23 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) 2015-12-10
2015-11-30 Barn och ungas rätt vid tvångsvård SOU 2015:71 2015-11-30
2015-11-19 Undantag från vissa bestämmelser i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende 2015-11-20
2015-10-26 En kommunallag för framtiden SOU 2015:24 2015-10-28
2015-10-27 Nästa fas i E-hälsoarbetet, SOU 2015:32 2015-10-27
2015-09-28 Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande Ds 2015:35 2015-10-05
2015-09-23 Promemoria: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 2015-09-23
2015-08-31 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) 2015-09-01
2015-08-14 Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 2015-08-19
2015-07-02 Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) 2015-07-02
2015-07-01 Barnombudsmannens anmälningsskylldighet Ds 2015:22 2015-07-01
2015-06-29 SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 2015-06-29
2015-06-22 För kvalitet - Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) 2015-06-26
2015-06-15 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar DS 2015:29 2015-06-22
2015-06-17 Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 2015-06-22
2015-06-10 Sedd, hörd och respekterad – Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015 14 2015-06-10
2015-06-01 Saco remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del I och II 2015-06-10
2015-05-26 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del I och II 2015-06-10

Sidor