Akademikern

Remissvar

Remissvar

Titel Datum
2018-01-03 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen, Ds 2017:55 2018-01-04
2017-12-07 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall Ds 2017:47 2017-12-07
2017-12-01 Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter 2017-12-01
2017-11-23 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 2017-12-01
2017-11-09 Målnivåer vård vid depression och ångestsyndrom 2017-12-01
2017-11-29 Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 2017-11-30
2017-11-29 Legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer Ds 2017:39 2017-11-30
2017-11-10 Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande 2017-11-13
2017-10-30 Så stärker vi den personliga integriteten, SOU 2017:52 2017-10-30
2017-10-19 Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (2017:48) 2017-10-19
2017-10-09 Brett deltagande i högskoleutbildning 2017-10-09
2017-09-01 Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården 2017-10-09
2017-10-04 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister 2017-10-09
2017-10-02 God och nära vård En gemensam färdplan och målbild SOU 2017:53 2017-10-02
2017-09-28 Nya ungdomspåföljder, Ds 2017:25 2017-09-28
2017-09-28 Reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård 2017-09-28
2017-09-22 Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21) 2017-09-22
2017-09-22 Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd, SOU 2017:41 2017-09-22
2017-09-08 Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 2017-09-08
2017-09-07 Bättre skydd mot diskriminering, SOU 2016:87 2017-09-08
2017-09-05 Ny lag om företagshemligheter, SOU 2017:45 2017-09-08
2017-07-24 Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift, Ds 2017:16 2017-07-24
2017-06-27 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre, Ds 2017:12 2017-07-05
2017-06-20 Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö, SOU 2017:28 2017-07-05
2017-07-05 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35 2017-07-05
2017-06-30 Saco remissvar, Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? SOU 2017:24 2017-07-05
2017-06-30 Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön SOU 2017:24 2017-07-05
2017-05-02 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, SOU 2016:94 2017-05-02
2017-03-31 Remissvar riktlinjer för depression och ångestsyndrom 2017-04-04
2017-03-20 Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige Ds 2016:43 2017-03-20
2017-02-17 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken 2017-02-17
2017-02-13 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016 :91) 2017-02-13
2017-01-31 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, Ds 2016:45 2017-01-31
2016-12-21 Utkast till lagrådsremiss: Uppehållstillstånd för studie på gymnasienivå 2016-12-21
2016-12-15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35 2016-12-15
2016-11-14, Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32 2016-11-14
2016-09-02, Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning 2016-09-02
2016-08-24 Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (promemoria 2016-06-21) 2016-08-30
2016-08-01, Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande 2016-08-22
2016-08-12 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, Ds 2016:21 2016-08-12
2016-08-10, Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 2016-08-12
2016-06-27 Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet 2016-06-27
2016-06-15 Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-06-16
2016-06-01 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, DS 2016:8 2016-06-01
2016-05-27, SOU 2016:2 Effektiv vård 2016-05-27
2016-05-17, Integritet och straffskydd, SOU 2016:7 2016-05-19
2016-04-27, Långtidsutredningen 2015, huvudbetänkande; Sou 2015:104 2016-04-27
2016-04-14 Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa, SOU 2015:98 2016-04-14
2016-04-11 Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn, SOU 2015:102 2016-04-11
2016-03-21 Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling, (Fi2016/00530/UR) 2016-03-29

Sidor