Intern demokrati

Akademikerförbundet SSR är en demokratisk organisation. Våra stadgar och vår värdegrund utgör grunden för vad vi tycker och gör. Vår demokratiska organisation kanaliserar medlemmarnas åsikter via lokalföreningar, distriktsföreningar och kongressen. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen det högsta beslutande organet, och förbundskansliet är "verkstad" där alla uppdrag ska göras om till verksamhet, kampanjer mm. 

Kongressen

Här hittar du allt om den kommande förbundskongressen som går av stapeln 4-6 maj 2018.

Allt om senaste kongressen (2015) finns här.

Förbundsstyrelsen

Här hittar du rapporter och protokoll från förbundsstyrelsens möten. 

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsens ledmöter hittar du här. 

Remisser och remissförfrågningar

Du som är förtroendevald är välkommen att lämna synpunkter på de remisser som förbundet får från Saco och olika myndigheter. Under Remissförfrågningar ser du vilka remisser som är aktuella för tillfället. Färdiga remissvar hittar du här.

Opinionsbildning

Under Opinion hittar du förbundets politik i relevanta frågor.

Förbundets demokratiska organisation

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och består av valda ledamöter från regionföreningarna och studentrådet. Den hålls vart tredje år. Kongressen utser förbundsstyrelse, valberedning och ombud till Sacos kongress. Kongressen beslutar om fackpolitiska frågor, mål och inriktning i den kommande verksamheten, organisatoriska förändringar och liknande. Den tar också ställning till inkomna motioner från medlemmar och föreningar.

Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen det högsta beslutande organet. Förbundsstyrelsen fastställer bland annat verksamhetsplan och budget och har det yttersta ansvaret för förbundets förhandlingsverksamhet. Förbundsstyrelsen kan i vissa frågor vända sig till sina rådgivande organ; studentrådet, ordförandekonferensen och förhandlingsråd.

Förbundet är geografiskt indelat i 27 regionföreningar från norr till söder. Regionföreningarna arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan. Regionföreningarna  utgör valkretsar när kongressombuden och delegaterna till förhandlingsråden ska utses. Som tillhör du den regionförening där din arbetsplats ligger. För arbetssökande och pensionärer avgörs regiontillhörighet av  bostadsadressen. Studenter och medlemmar som arbetar utomlands tillhör ingen regionförening. Regionföreningarnas styrelser utses på årsmöten och väljs för ett år i taget. Som medlem har du rätt att nominera, kandidera och rösta.

Som medlem företräds du oftast av en lokal fackförening på din arbetsplats. Lokalföreningarna kan arbeta på olika sätt men generellt kan man säga att de har till uppgift att ge medlemmarna stöd i frågor om lön, arbetsmiljö, jämställdhet, professionsutveckling, anställningstrygghet och medbestämmande. Gemensamt för alla lokalföreningar är att de leds av fackliga företrädare som utses vid årsmöten där alla medlemmar har rätt att delta, rösta, kandidera och nominera.