Akademikern

Så jobbar vi centralt

Så jobbar vi centralt med arbetsmiljön för våra medlemmar

Ingen av våra medlemmar ska drabbas av arbetsrelaterad sjukdom, utan ska kunna arbeta fram till pensionen. Därför verkar vi för ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljön är en högprioriterad fråga för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar. Vår långsiktiga målsättning är att verka för ett hållbart arbetsliv. Med ett hållbart arbetsliv menar Akademikerförbundet SSR att vi vill arbeta för att ingen av våra medlemmar ska drabbas av arbetsrelaterad sjukdom utan istället kunna arbeta fram till pensionen.

För att nå ett hållbart arbetsliv har vi tre strategier:

1. Opinionsbildning

Opinionsbildningen bedrivs lokalt, centralt och av vår förbundsstyrelse.

2. Kompetensutveckling

  • 2013 omarbetades skyddsombudsutbildningen och utökade antalet utbildningsplatser från 60 till 200/år
  • Regionala skyddsombudsorganisationen inom privatsektorn byggs ut.  De regionala skyddsombuden har i uppdrag att verka för att arbetsgivarna arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete samt att attrahera våra medlemmar att utse skyddsombud på respektive arbetsplatser.
  • Juni 2015 var samtliga ordförandena i kommunalsektor inbjuda för kompetensutveckling inom arbetsmiljö
  • Våren 2016 kommer samtliga förtroendevalda inom K/L sektorerna att få utbildning i arbetsmiljö och personalekonomi.
  • Under 2016 kommer den partsgemensamma föreningen inom K/L sektorn, Suntarbetsliv, där Akademikerförbundet SSR är en aktiv part lansera en webbaserad och branschanpassad arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud
  • Under 2016 startar vi arbetsmiljöutbildningar inom den statliga sektorn.
     

3. Det arbetsmiljöpolitiska programmet Hållbart arbetsliv

Det arbetsmiljöpolitiska programmet Hållbart arbetsliv har arbetats fram av ordförandena i regionföreningarna och en arbetsgrupp på kansliet. I maj 2015 fattade förbundsstyrelsen beslut om det.  Det arbetsmiljöpolitiska programmet beskriver förbundets uppfattning om de tre hörnstenarna för ett hållbart arbetsliv; hälsofrämjande arbete, inkluderande arbete och utvecklande arbete. Vidare tar programmet upp det strategiska arbetsmiljöarbetet som exempelvis ledarskap och medarbetarskap, skyddsombud, företagshälsovård och arbetsmiljölagen, samt vad förbundet har för uppfattningar.

Hållbart arbetsliv innehåller också en inspirationsbilaga vars syfte är att få i gång strukturerade samtal om arbetsplatsen på arbetsplatsträffar/personalmöten.