Så jobbar vi centralt med arbetsmiljön för våra medlemmar

Ingen av våra medlemmar ska drabbas av arbetsrelaterad sjukdom, utan ska kunna arbeta fram till pensionen. Därför verkar vi för ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljön är en högprioriterad fråga för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar. Vår långsiktiga målsättning är att verka för ett hållbart arbetsliv. Med ett hållbart arbetsliv menar Akademikerförbundet SSR att vi vill arbeta för att ingen av våra medlemmar ska drabbas av arbetsrelaterad sjukdom utan istället kunna arbeta fram till pensionen.

För att nå ett hållbart arbetsliv har vi tre strategier:

1. Opinionsbildning

Opinionsbildningen bedrivs lokalt, centralt och av vår förbundsstyrelse.

2. Kompetensutveckling

  • Skyddsombudsutbildningen har fått ett utökat antal utbildningsplatser till 200/år
  • Vi satsar ytterligare på den regionala skyddsombudsverksamheten inom privatsektorn.  De regionala skyddsombuden har i uppdrag att verka för att arbetsgivarna arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete samt att attrahera våra medlemmar att utse skyddsombud på respektive arbetsplatser.
  • Samtliga ordföranden inom kommunal sektor bjuds årligen in för kompetensutveckling inom arbetsmiljö.
  • 2016 fick samtliga förtroendevalda inom K/L sektorerna utbildning i arbetsmiljö och personalekonomi.
  • 2016 har den partsgemensamma föreningen inom K/L sektorn, Suntarbetsliv, där Akademikerförbundet SSR är en aktiv part, lanserat en webbaserad och branschanpassad arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.
  • 2016 startade vi arbetsmiljöutbildningar inom den statliga sektorn.
     

3. Det arbetsmiljöpolitiska programmet Hållbart arbetsliv

Det arbetsmiljöpolitiska programmet Hållbart arbetsliv har arbetats fram av ordförandena i regionföreningarna och en arbetsgrupp på kansliet. Det arbetsmiljöpolitiska programmet beskriver förbundets uppfattning om de tre hörnstenarna för ett hållbart arbetsliv; hälsofrämjande arbete, inkluderande arbete och utvecklande arbete. Vidare tar programmet upp det strategiska arbetsmiljöarbetet som exempelvis ledarskap och medarbetarskap, skyddsombud, företagshälsovård och arbetsmiljölagen, samt vad förbundet har för uppfattningar.

Hållbart arbetsliv innehåller också en inspirationsbilaga vars syfte är att få i gång strukturerade samtal om arbetsplatsen på arbetsplatsträffar/personalmöten.