Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

Nuvarande avtal prolongeras (förlängs) till 31 oktober 2020.

Vad är det Akademikerförbundet SSR har kommit överens om? 

Arbetet med att bekämpa coronaviruset medför att välfärdens verksamheter är mycket hårt ansträngda. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dessutom rimligt att anta att trycket kommer att öka ytterligare under våren. Parterna inom kommun- och regionsektorn har därför enats om att skjuta upp förhandlingarna om nya avtal till efter sommaren och förlänga gällande avtal till den 31 oktober 2020. 

Akademikerförbundet SSR, SKR och Sobona har enats om att förhandlingarna om nytt avtal ska skjutas upp till hösten. Anledningen till beslutet är bland annat för att underlätta för lokala arbetsgivare. Arbetet med att bekämpa coronavirusen gör att välfärdens verksamheter är och kommer att bli än mer ansträngda under våren. Genom att skjuta upp avtalsrörelsen tar parterna ansvar för situationen. Ett annat skäl till att avtalsrörelsen skjuts upp är att Akademikerförbundet SSR är bundet av den förhandlingsordning som säger att parterna i den konkurrensutsatta sektorn skall teckna avtal och komma överens om ”märket” innan vi går vidare med våra avtalsförhandlingar. Parterna inom industrin har tagit beslut om att skjuta upp sin avtalsrörelse och har förlängt sina gällande avtal till 31 oktober. Det binder oss så att även vi som förbund behöver skuta upp våra avtalsförhandlingar. Beslutet innebär att det nuvarande avtalet förlängs till 31 oktober och att avtalsförhandlingarna återupptas efter sommaren.  

Vad betyder det att avtalet är prolongerat? 

Att avtalet är prolongerat innebär att det avtal som gäller förlängs i sin nuvarande form. Avtalet HÖK 17 som tidigare sades upp from 2020-03-31 förlängs så att det gäller till 2020-10-31.  

Vilka villkor gäller under prolongeringen?

För dig som är anställd inom kommun, region eller Sobona företag innebär prolongeringen att det tidigare avtalet gäller med samma villkor som idag, så länge tills ett nytt avtal är klart. 

Vilket avtal är det som är prolongerat? 

Det avtal som är prolongerat är HÖK 17 med villkorsavtalet Allmänna bestämmelser, löneavtal och bilagor. HÖK och Allmänna bestämmelser hittar ni här  

Vad händer med våra löneökningar? 

Akademikerförbundet SSR menar att brytningen för ny lön gäller från 1 april. Utgångspunkten är därmed att arbetsgivaren håller lönesättande samtal och sätter lön för 2020 när avtalet är klart och att den nya lönen ska gälla retroaktivt från 1 april 2020, det kan dock komma att bli en fråga som förhandlas i avtalsrörelsen. Lönesamtal där ni diskuterar anställdas prestationer utifrån lönekriterier ska däremot genomföras under våren som planerat.  

Vad händer om jag går i pension innan det nya avtalet är klart? 

Du som går i pension ska, precis som andra anställda, bedömas utifrån föregående års arbetsinsats. Att du går i pension ska inte ändra bedömningen av din prestation utifrån lönekriterierna. Därmed bör du lönesättas som om du ska vara fortsatt i tjänst och få retroaktiv höjning från 1 april om det gäller i det nya avtalet.  

Får jag retroaktiv lön om jag slutar? 

Precis som för andra anställda så ska du som anställd bedömas utifrån föregående års arbetsinsats. Samma lönekriterier gäller för dig som för andra. Därmed bör du lönesättas utifrån prestation och få retroaktiv höjning från 1 april om det gäller i det nya avtalet. Arbetsgivaren ska fördela de resurser de har och många gånger så får medarbetare som sagt upp sig innan ny lön sätts ett lågt påslag eller inget alls. Du har rätt att få en motivering kring den nya lönen och lönesättningen ska utgå från era lönekriterier.  

När kommer ett nytt avtal vara klart? 

Eftersom det nuvarande avtalet går ut 31 oktober 2020 så är målet att det nya avtalet ska vara klart då. Om det inte hinner bli klart i tid så kommer det nuvarande avtalet förlängas på nytt med 14 dagar i taget till dess att vi har tecknat ett nytt avtal.  

Kan min chef kalla mig till lönesamtal nu? 

Din chef kan, innan nytt avtal är tecknat, hålla lönesamtal med dig. I lönesamtalet ska ni gå igenom din löneprestation det föregående året utifrån gällande lönekriterier. Du kan dock inte få besked om din nya lön. Ny lön kan sättas först när avtalet är tecknat. Eftersom det kan bli ett långt uppehåll mellan lönesamtal och det lönesättande samtalet där du får förslag på ny lön så är det extra viktigt att det som sägs i lönesamtalet dokumenteras så att ni gemensamt kan gå tillbaka till det som sagt i lönesamtalet.  

Vad händer med min löneökning om jag går på föräldraledighet efter sommaren? 

Föräldralediga får inte särbehandlas, du ska därför bli erbjuden lönesamtal och du ska lönesättas utifrån dina prestationer när du var i tjänst. Akademikerförbundet SSR menar att den nya lönen ska gälla från 1 april 2020, men då det inte är förhandlat och klart så går det inte att i dagsläget säga från när de nya lönerna ska gälla. 

Kommer jag som är föräldraledig kompenseras av att Försäkringskassan inte tar hänsyn till retroaktiviteten i den nya lönen? 

Det finns en överenskommelse sedan slutet av 1990-talet om att arbetsgivaren ska kompensera medarbetare för förlorad retroaktivitet med anledning av föräldraledighet. Det är en gammal bestämmelse, men det har inte tagits något beslut om att den inte ska gälla varför vi utgår från att det fortfarande är aktuellt. Lokala företrädare bör lyfta frågan i överläggning med arbetsgivare, om du som medlem kommer påverkas så kontakta din lokala lönedelegat för att få stöd i frågan.  

Varför kan ni inte fortsätta förhandla digitalt? 

Vi befinner oss i ett exceptionellt läge och som ansvarstagande parter behöver vi säkra förutsättningarna för våra medlemmar och verksamheterna inom kommuner och regioner. Som läget är nu har vi parter gjort bedömningen att det inte finns förutsättningar att genomföra lokala löneöversyner och det råder en stor osäkerhet kring de långsiktiga förutsättningarna. För att överblicka konsekvenserna behöver vi därför pausa avtalsrörelsen till efter sommaren.   

När det gäller övriga förhandlingar har förbundet ställt om hela förhandlingsverksamheten till att fungera fullt ut digitalt och per telefon.  

Vilken är min uppgift som lönedelegat?

Många arbetsgivare har redan kallat redan till inledande överläggning för löneöversyn 2020. Som lönedelegater kan ni påbörja inledande överläggning, dock inte avsluta den. Det innebär att överläggningen ajourneras för att avslutas först när nytt avtal är tecknat och ni har fått delegation att teckna Lokalt kollektivavtal för HÖK 20. Förutom att påbörja inledande överläggning kan arbetsgivaren också påbörja sina lönesamtal där arbetsgivaren utifrån kända lönekriterier samtalar om den anställdes arbetsinsats. Arbetsgivaren kan dock inte lämna besked om ny lön, det lönesättande samtalet, innan nytt avtal är undertecknat och inledande överläggning avslutad.  

Arbetet med lön och lokal lönebildning pågår under hela året och det löpande arbetet med att i samverkan med arbetsgivaren ta fram och granska den lönekartläggning som ska göras varje år är inte avhängigt avtal och kan därför pågå som vanligt. Det är här viktigt att ni, såsom Diskrimineringslagen 3 kap 11 § reglerar, är med och samverkar alla delar av lönekartläggningen.  

Det partsgemensamma arbetet med lönespridning som inleddes i samband med att HÖK 17 undertecknades är fortsatt aktuellt. Information och verktyg finns på SKL:s hemsida: https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebildning/partsgemensammaarbeten/workshoplonespridning.24405.html 

Kommer min kollega som inte är med i Akademikerförbundet SSR få ny lön i april? 

Även oorganiserade medarbetare som arbetar inom vårt avtalsområde kommer få vänta med sin löneöversyn till när det nya avtalet är klart. Eftersom arbetsgivaren skall behandla fackligt organiserade och oorganiserade medarbetare på samma sätt så kommer arbetsgivaren inte kunna sätta ny lön på din kollega innan det nya avtalet.  

Jag funderar på att gå ur facket så att jag får min höjning nu?

Eftersom arbetsgivaren skall behandla fackligt organiserade och oorganiserade medarbetare på samma sätt så kommer arbetsgivaren oavsett vilket inte kunna sätta ny lön på någon innan det nya avtalet är klart. En ytterligare aspekt som påverkar är att arbetsgivare tillämpar kollektivavtal på medarbetaren utifrån medarbetarens fackliga tillhörighet när hen gick in i avtalet. Det nuvarande avtalet kommer därför tillämpas på dig avtalstiden ut även om du beslutar att går ur eller byta fackförbund.   

Min arbetsgivare vill ge oss en preliminär lön nu, varför vill inte Akademikerförbundet SSR låta oss få löneförhöjning från april? 

Med anledning av Coronaepidemin har SKR och Akademikerförbundet SSR kommit överens om att skjuta upp avtalsrörelsen där vi förhandlar fram det nya avtalet. Med anledning av det nuvarande läget och de stora förändringarna som sker i samhället och på arbetsmarknaden så är det i dagsläget väldigt oklart hur utfallet av avtalsrörelsen blir. Det är viktigt för oss att alla våra medlemmar får del av de villkor som vi förhandlar fram och att ingen arbetsgivare går utanför avtalet och lönesätter sina medarbetare redan nu. 

Lönekartläggning 

Arbetsgivaren är enligt Diskrimineringslagen skyldig att varje år göra en lönekartläggning där de jämför lönen för kvinnor och män inom yrken, mellan likvärdiga yrken och mellan yrken där det manligt dominerade yrket värderas lägre men har högre lön än det kvinnligt dominerade yrket.  

I och med den uppskjutna avtalsrörelsen så finns det arbetsgivare som önskar skjuta upp årets lönekartläggning till 2021 och har frågat oss på Akademikerförbundet SSR om vi kan godkänna det. Eftersom kravet på lönekartläggning är reglerat i Diskrimineringslagen så är det inte något som vi kan komma överens med arbetsgivaren om att de inte ska följa. Alltså måste de, som vanligt, slutföra sin lönekartläggning för 2020. Det skulle inte se bra ut om DO bestämde sig att göra en granskning och arbetsgivaren förklarade att de skjutit upp att göra lönekartläggningen och att vi som förbund har godkänt att det skall göra det, i strid med Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren själv kan ansöka om anstånd hos Diskrimineringsombudsmannen, men det initiativet bör i så fall komma från dem, det är inte något som vi som förbund bör driva på eller arbeta för. 

Årets avtalsrörelse har skjutits upp ovanligt länge, men eftersom olika förbund har sina avtalsrörelser olika år och det ofta resulterar i försenade avtalsrörelser så är det även ur den synpunkten tveksamt att skjuta upp årets lönekartläggning. Det skulle i längden kunna leda till att det endast görs lönekartläggningar de år då inget förbund förhandlar nytt avtal med arbetsgivaren.  

I och med att avtalsrörelsen skjuts upp så mycket så blir däremot de löneuppgifter som läggs in i årets lönekartläggning av olika art, vissa kan visa på ny lön efter revision och andra lön innan revision. Det är dock något som kan vara till fördel för oss då det kan visa vilket löneökningsbehov som finns i våra grupper för att faktiskt komma i jämförlig ställning med likvärdiga yrken som redan genomgått sin lönerevision.