KFS

KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag och står för Kommunala Företagens Samorganisation. Inom KFS avtalsområde samverkar vi i konstellationen Förtecknade Sacoförbund, som omfattar samtliga Sacoförbund utom Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna. Samverkan mellan förbunden sker här enbart i det centrala avtalsarbetet. På lokal nivå agerar vi som Akademikerförbundet SSR och kan företräda dig fullt ut. På arbetsplatser inom detta avtalsområde bildar vi både Akademikerföreningar och SSR-föreningar.

KFS har 15 branschavtal med olika innehåll

En del avtal är tidsbegränsade medan andra är tillsvidareavtal. I listan nedan framgår vilken typ av avtal som råder i branschen och det senaste förhandlingsprotokollet med aktuella ändringar. Notera löptiderna i avtalen (några löper ut på våren, andra på hösten samma år), trots att protokollet är daterat tex 2013 så kan villkoren ändå gälla 2017 osv. Behöver du ta del av äldre kollektivavtal, vänligen kontakta ombudsmännen på SSR Direkt.

Ny arbetsgivarorganisation från 2018

KFS och arbetsgivarorganisationen Pacta går samman den 1 januari 2018 för att bilda en ny gemensam arbetsgivarorganisation. Den nya organisationen kommer att ha över 1000 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar över 15 branscher. Kollektivavtalen som tecknades våren och hösten 2017 gäller löptiden ut, om inte annat anges.