Det hjälper inte att blunda

Vi står inför en kompetensdragkamp. Bara den offentligt finansierade välfärden kommer behöva rekrytera 535 000 akademiker inom 10 år. Bra löner och villkor kommer vara viktiga i den strategiska kompetensförsörjningen för välfärden.

Lön är en viktig del i den strategiska kompetensförsörjningen. Allt fler vill attrahera och rekrytera dagens och morgondagens akademiker. Vi står inför en kompetensdragkamp, bara den offentligt finansierade välfärden kommer behöva rekrytera 535 000 akademiker inom 10 år. För att attrahera, behålla och rekrytera dagens och morgondagens akademiker kommer det vara nödvändigt att konkurrera med bra villkor. En akademiker ska inte förlora i lön på att arbeta inom välfärden.

Attraktiva arbetsplatser

Akademikerförbundet SSR vill utveckla den lokala lönebildningen. Den lokala lönebildningen har idag en viktig strategisk funktion och kan vara ett kraftfullt verktyg i verksamhetsutvecklingen. Våra medlemmar vill påverka sin lön genom sitt arbete. En attraktiva arbetsplats kännetecknas av att tydligt premiera goda arbetsinsatser som leder till utveckling av verksamheten och goda resultat. Lönen ska vara individuell och differentierad och bygga på kompetens, prestationer och engagemang.

Attraktiva arbetsplatser är fria från diskriminering. Därför är det viktigt att lokala parter samverkar inom arbetsgivarens arbete med ta fram lönekartläggningar. Lönesättningen ska vara fri från diskriminering. Löneprinciperna ska vara likvärdiga för alla och bygga på en tydlig och väl känd lönepolitik. Lönekartläggningar är med fördel en integrerad del i löneprocessen. Analysen av lönerelationer inom och mellan olika yrkesgrupper är en viktig del i kartläggningsarbetet. Det är grundläggande att göra en ordentlig analys av organisationens lönestruktur och löneökningsbehov. Här ska förutsättningarna för att attrahera, rekrytera och behålla personal kopplas ihop med löneprocesserna och löneökningsbehovet inom organisationen.

Påverka sin lön genom sitt arbete

I en kunskapstät verksamhet är en öppen och nära dialog mellan chef och medarbetare en förutsättning för att verksamheten ska utvecklas. Utbildning, kunskap och kompetens ska löna sig. Den lokala lönebildningen ska vara nära kopplad till organisationens verksamhetsutveckling. Dialogen mellan den lönesättande chefen och medarbetaren är av stor betydelse för hur effektiv verksamhetsstyrningen är. Genom tydliga verksamhetsmål och med lönen som styrinstrument för att nå målen, blir lönen arbetsgivarens bekräftelse på gjorda arbetsinsatser. Utvecklingssamtal och lönesamtal är två dialogtillfällen, där medarbetarens resultat, kompetens och måluppfyllelse kopplas samman med löneutvecklingen. Det ger våra medlemmar möjlighet att påverka innehållet i sitt arbete och sin löneutveckling.

Lönekarriär

Samhället behöver en bra organiserad, effektiv och kunskapsstyrd välfärd. Det kommer vara nödvändigt för välfärden att investera i kompetens för att erbjuda rätt och kvalitativ samhällsservice. Välfärdens mycket kvalificerade arbeten måste värderas rätt utifrån svårighetsgrad, krav på utbildning och erfarenhet. Det måste finnas en reell möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. Utbildning och erfarenhet ska löna sig och det måste finnas en ordentlig möjlighet att göra lönekarriär inom yrket. Det kommer vara en förutsättning för att attrahera, rekrytera och behålla dagens och morgondagens akademiker.

Karriärvägar

För att stärka välfärden behöver verksamheter fortsätta utvecklas och specialiseras. Fler specialister inom olika professioner gynnar verksamhetens effektivitet och resultat. Välfärden ska fortsätta utvecklas med kunskap, erfarenhet och forskning. Att organisera verksamheten med fler specialister bidrar till stabilitet och ger fler karriärvägar. Fler specialister med högre utbildning och längre erfarenhet ger chefer bättre verktyg att styra verksamheten genom evidensbaserad praktik. Det ger en rättssäker, effektiv och kunskapsstyrd samhällsservice.

Dags att investera

Alla dessa konkreta förslag för att utveckla välfärden genom att investera i kompetens och skapa attraktiva arbetsplatser känner beslutsfattare till. Nu är det avgörande att påbörja strukturella satsningar för att klara av kompetensförsörjningen av dagens och morgondagens akademiker. Det hjälper inte längre att blunda. Rätt person behöver få rätt lön för rätt jobb.     

Se – och dela – vår film

Du kan också se vår film "Det hjälper inte att blunda" på Youtube. Dela den gärna!