Lagen om anställningsskydd, LAS

Lagen om anställningsskydd, LAS, innehåller regler som skyddar den anställde i olika situationer. En hel del av de regler som finns i lagen går att ändra genom kollektivavtal.

Huvudregeln är att tillsvidareanställning ska gälla, det måste finnas saklig grund för uppsägning och avsked och att avsked bara kan tillämpas vid grov misskötsel. Turordningsregler skyddar mot godtycklighet vid uppsägning. En uppsagd har, om vissa krav uppfyllts, också företrädesrätt till återanställning. LAS omfattar inte arbetsgivarens familjemedlemmar och inte heller anställda i företagsledande ställning.

Anställningsformer

En anställning gäller antingen tillsvidare eller under en viss tid. Några andra anställningsformer finns inte. Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare. Arbetsgivare som hävdar att anställningen inte är tillsvidare har bevisbördan för det påståendet.

En tillsvidareanställning upphör om:

den anställde säger upp sig
det finns saklig grund antingen av personliga skäl eller arbetsbrist eller om det finns grund för avsked dvs den anställde har grovt brutit mot anställningsavtalet
chefen och den anställde kommer överens om att anställningen ska upphöra

Om den anställde säger upp sig har han/hon enligt LAS en månads uppsägningstid, om ni inte har kommit överens om en annan tid i det enskilda anställningsavtalet eller om det finns kollektivavtal.

Om du säger upp någon av dina anställda måste du hålla dig till lagens regler om uppsägningstid. Finns det kollektivavtal gäller uppsägningstiderna i kollektivavtalet.

Vid avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid.

Läs mer om uppsägning och avsked här

Tidsbegränsad anställning

Med en tidsbegränsad anställning avses en anställning som gäller under en begränsad period till en på förhand bestämt tidpunkt. Enligt LAS får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, och när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Allmän visstidsanställning. Allmän visstidsanställning kan ingås utan andra begränsningar än att en arbetstagare inte kan vara anställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller som vikarie i sammanlagt mer än två år. Om denna tidsgräns överskrids övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Vikariat. Med vikariat menas en arbetstagare som anställs som ersättare för någon eller några arbetstagare. Oftast framgår det av anställningsavtalet vem man vikarierar för. En anställning som ersättare mer allmänt, till exempel i personalpool, är inte giltig och ska i stället betraktas som en tillsvidareanställning.

Projektanställning. Det som ofta kallas för ”projektanställning” är en visstidsanställning.

Säsongarbete. Med säsonganställning avses sådant arbete som på grund av naturens växlingar eller andra jämförbara orsaker inte kan bedrivas under mer än en viss del av året

Anställning för arbetstagare som fyllt 67 år. Arbetsgivaren har rätt att tidsbegränsa anställning av en person som har uppnått 67 års ålder.

Provanställning. Provanställning är en särskild form av tidsbegränsad anställning, som automatiskt övergår i en tillsvidareanställning vid prövotidens slut, om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren dessförinnan meddelat att anställning skall upphöra. En provanställning får, enligt LAS, pågå i högst 6 månader.

Tidsbegränsning genom kollektivavtal. På flera avtalsområden finns kollektivavtalsbestämmelser som reglerar möjligheterna att tidsbegränsa anställningar. Dessa bestämmelser gäller då istället för motsvarande regler i LAS.

Upphörande av tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning upphör utan någon uppsägningstid. Har visstidsanställningen pågått mer än tolv månader måste du ge den anställde ett besked senast en månad innan anställningens upphörande.