Lönöversyn efter märket

Här kommer information, tips och råd till dig som har i uppdrag att förhandla löner med arbetsgivaren i det nya läge vi befinner oss i efter nytt industriavtal och märke.

Text på blå bakgrund

Vårt löneavtal för kommuner och regioner (HÖK-20) är ett 4-årigt avtal som sträcker sig fram till 31 mars 2024 med årliga löneöversyner. Det finns ingen centralt satt siffra för löneökningar i avtalet.

Avtalet bygger på att lönesättningen ska bidra till att verksamheten når sina mål, lönen ska vara individuell och differentierad, avspegla måluppfyllelse och prestation både individuellt och kollektivt.

Det innebär att när våra medlemmar både individuellt och kollektivt har gjort ett bra jobb så ska det påverka löneutvecklingen positivt. Det ska finnas ett samband mellan prestation och löneökningar individuellt och kollektivt.

Förbundet kommer via de förhandlande ombudsmän bjuda in lönedelegater för dialog om löneöversynen och lönestrategiskt arbete.

Läs mer här:

 • Industriavtalet är normerade för löneökningstakten på svensk arbetsmarknad

  Det finns cirka 650 centrala kollektivavtal på arbetsmarknaden. De olika avtalsområden har olika löptider för löneavtalen. När Medlingsinstitutet kartlagt avtalen så är ca. 90% av dem direkt eller indirekt knutna till förhandlingsordningsavtal som säger att den konkurrensutsatta sektorn ska gå före för att sätta det så kallade ’märket’ för löneökningstakten på arbetsmarknaden. Medlingsinstitutet har även kartlagt att hur den normerade verkan håller i sig över hela arbetamarkanden. Kartläggningen visar att det så kallade märket för löneökningstakten har hittills haft genomslag över hela oavsett avtalskonstruktion.  

  Nytt Avtal klart om anställningsvillkor och löner inom industrin vilket påverkar löneökningstakten för hela arbetsmarknaden

  Den 31 mars kom industrins parter i mål med ett nytt löne- och allmänna villkorsavtal. Avtalet är tvåårigt; den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025. Den totala kostnadsökningen för avtalsperioden beräknas till 7,4 procent.

  År 1, 2023: Löneökningen den 1 april 2023 på 4,1 procent var av 0,2 avsättning till deltidspension/flexpension.

  År 2, 2024: Löneökning 1 april 2024 på 3,3 procent var av 0,2 procent avsättning till deltidspension/flexpension.

 • Vårt löneavtal för kommuner och regioner (HÖK-20) är ett 4-årigt avtal som sträcker sig fram till 31 mars 2024 med årliga löneöversyner.

  HÖK-20 är ett processlöneavtal där det inte finns angivet en centralt satt siffra för löneökningar i avtalet. Det vill säga löneavtalet är utan angivna nivåer där löneökningarna ska utgå ifrån det lokala löneökningsbehovet inom den aktuella kommunen eller regionen. Avtalet bygger på att lönebildningen och lönesättningen inom organisationen ska bidra till att verksamheten når sina mål, lönen ska vara individuell och differentierad, avspegla måluppfyllelse och prestation både individuellt och kollektivt.

  Det innebär att när våra medlemmar både individuellt och kollektivt har gjort ett bra jobb så ska det påverka löneutvecklingen positivt. Det ska finnas ett samband mellan prestation och löneökningar individuellt och kollektivt. Lönesättningen och löneutveckling inom verksamheten är tänkt att bidra till och skapa rätt förutsättningar för verksamheten att nå sina mål och kunna rekrytera och behålla den kompetens som kan utveckla verksamheten.  

 • Inför den årliga löneöversynen ska överläggning ske mellan parterna om bland annat planerade åtgärder, verksamhetsmålen och budgetprocessen med kopplingen till de lönepolitiska frågorna. Arbetsgivaren ska redovisera sin lönepolitik och parterna ska diskutera och gå igenom organisationens uppdaterade lönekartläggning. Under överläggningen ska parterna analysera och diskutera lönerelationer inom och mellan grupper, försöka nå samsyn kring behovet av att förändra strukturen så att det bidrar till att verksamheten kan attrahera, behålla och rekrytera rätt kompetens till verksamheten.

  Viktigt att diskutera under överläggning:

  • Gå igenom och analysera personalomsättningen
  • Möjlighet att behålla och rekrytera rätt kompetens
  • Ökad lönespridning för att behålla särskilt yrkesskickliga
  • Karriärtjänster

  I överläggningen går parterna igenom förberedelserna inför löneöversynen. Gör analyser av löneökningsbehovet inom de olika verksamhetsgrenarna och säkerställer att lönekriterier är väl kända hos alla medarbetare. Parterna behöver även säkra att de lönesättande chefer har bra kunskap och förutsättningar kring lönebildningen och förhandlingsordningen lönesättande samtal. 

 • Vilken blir min roll som lönedelegat?  

  Din roll som lönedelegat är samma som tidigare år. Alla de vanliga delarna av löneöversynen ska genomföras nu som andra år. Arbetsgivarens analys av löneökningsbehovet blir viktigare än tidigare år. Du bör bevaka att den tas fram och att den är relevant. En del arbetsgivare lade budget för 2023 redan innan inflationen ökade vilket gör att analysen behöver uppdateras för att vara aktuell. Du kommer säkert också få fler frågor av medlemmar och möta fler medlemmar som är missnöjda med att löneökningarna inte motsvarar inflationen. Läs på ordentligt utifrån den information som vi lägger ut på hemsidan och skickar till dig så att du känner dig mer förberedd. Du kan också hänvisa medlemmen till hemsidan eller till att ringa oss på rådgivningen för att kunna resonera mer i frågan.   

 • Om ni redan har avslutat löneöversynen och genomfört årets avstämning så är ni klara för i år. Det ni kan göra är:

  1. Begär en överläggning med arbetsgivaren där ni frågar hur arbetsgivaren förhåller sig till märket och att vara en attraktiv arbetsgivare.
  2. Om ni redan har avslutat löneöversynen och genomfört årets avstämning så är ni klara för i år. Det ni kan göra är
  3. Begär en överläggning med arbetsgivaren där ni frågar hur arbetsgivaren förhåller sig till märket och att vara en attraktiv arbetsgivare.
  4. Yrka inför nästa år om "märket" blir högre än utfallet för våra medlemmar så ska arbetsgivaren avsätta en summa motsvarande differensen till förbundets medlemmar, att fördela i samband med löneöversyn 2024 och att ni partsgemensamt tar fram en gemensam lönestrategi som kan bidra till att behålla och rekrytera rätt kompetens.
 • Analyser och bra verktyg är absolut viktiga, framför allt i processinriktade avtal.  Arbetsgivare och lönesättande chef har ansvar för att bedöma medarbetarnas prestationer. Det kan behöva förklaras lönemässiga prioriteringar och bedömningar, som medarbetare vill du förstå och det ska kännas tillförlitligt och rättvist. För att kunna sätta individuella löner på ett övertygande sätt behövs förberedelser, analyser och bra verktyg som underlättar arbetet.  Chefer är arbetsgivarens företrädare och har ett stort ansvar för att uppsatta mål nås och att uppföljning av resultat sker.

 • Efter att alla lönesättande samtal är genomförda ska arbetsgivaren kalla till en avstämning av löneöversynen. Vid detta tillfälle är det viktigt att vi ger en bild av det vi diskuterade i överläggningen och hur väl de lönesättande samtalen stämmer överens med det vi var överens om. Finns även möjlighet att återigen påtala behovet av ökad lönespridning och åtgärder som möjliggör att organisationen kan behålla och rekrytera rätt kompetens.

 • Arbetsgivaren ska bjuda in lokalföreningen till ett möte för att diskutera och komma övers om hur parterna kan börja arbeta med karriärtjänster och vidta åtgärder för att skapa en ändamålsenlig lönespridning. Det är viktigt att det inom den lokala lönebildningen särskilt satsats på att behålla erfarna och särskilt yrkesskickliga. Därför blir detta strategimöte viktigt för att tillsammans med arbetsgivaren hitta lösningar som bidrar positivt på kompetensförsörjningen inom verksamheten.

 • Avsättning till pension inom Kommuner och Regioner

  Vi parter inom Kommuner och Regioner har redan kommit överens om ett nytt pensionsavtal för anställda inom Kommuner och Regioner som träder i kraft 1 januari 2023. Avtalet ökar avsättningen till tjänstepension med 1,5 procent. Läs mer: Ändringar i kommunala tjänstepensionsavtal från och med den 1 januari 2023 (akademssr.se)

Kvinnor med headset i kontorslandskap

Stöd från förbundet

Förbundet kommer via de förhandlande ombudsmän bjuda in lönedelegater för dialog om löneöversynen och lönestrategiskt arbete. Behöver ni som fackliga företrädare ytterligare stöd ifrån förbundet. Tala i första hand med er ombudsman eller ring vår fackliga rådgivning.

Kontakta oss

Har du bytt jobb?

Ändra dina uppgifter här