Anställningsavtalet

Som chef måste du förhålla dig till anställningsavtal i olika situationer. Dels ditt eget avtal som anställd chef,  dels när du som chef skall anställa medarbetare. Anställningsavtalet är en av de viktigaste handlingar du hanterar och det förutsätter noggranna förberedelser.

Person som signerar ett papper.

Anställningsavtalet reglerar anställning, lön och villkor. Det ska ha skriftlig form för att undvika tvister om vad ni är överens om och vara undertecknad av båda parter.

Det enskilda anställningsavtalet och kollektivavtalet är hörnstenarna i anställningen. Finns inte kollektivavtal måste allt regleras i det personliga anställningsavtalet. Det som kollektivavtalet i första hand reglerar är sjukdom, lön, pension, försäkringsfrågor  till exempel vid arbetsskada och dödsfall, semester, arbetstid med mera.

Ditt anställningsavtal

I ditt eget anställningsavtal ska du särskilt tänka på vilka mandat och befogenheter du har. Detta måste skrivas in i överenskommelsen. Exempel på det kan vara att du som chef omfattas av löne- och utvecklingssamtal och att du får nödvändig kompetenspåfyllning så att din anställningsbarhet ökar både inåt i organisationen och på arbetsmarknaden i övrigt. Ta reda på hur de alternativa karriärvägarna ser ut hos arbetsgivaren.

Dina och arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter måste också skrivas in i avtalet. Om du till exempel har arbetsmiljöansvar måste du få nödvändig utbildning kring detta. Det är särskilt viktigt eftersom det finns straffrättsliga sanktioner inom arbetsmiljöområdet. Läs mer om arbetsmiljölagen här.

Det är också av stor vikt att gå igenom vad som gäller vid uppsägningar och skriva in villkoren för detta i det personliga anställningsavtalet. Reglerna i LAS är miniminivå men som chef ska du givetvis ha väsentligen bättre villkor.

Att tänka på om arbetsgivaren inte har kollektivavtal

Om arbetsgivaren vill skriva in att tvister ska lösas genom skiljemannaförfarande, så se till att det framgår att det sker på arbetsgivarens bekostnad. Skiljedomsförfarande är nämligen en oerhört kostsam procedur.

Konkurrensklausuler

Arbetsgivaren vill ibland även införa konkurrensklausuler i anställningsavtalet. Sådana är bland annat till för att begränsa dina möjligheter att arbeta med konkurrerande verksamhet i egen regi eller hos annan arbetsgivare. En sådan klausul måste vara skälig för att vara giltig. Läs mer om konkurrensklausuler här.

Vill du ha personlig rådgivning? Som medlem kan du få råd och stöd från förbundets chefsrådgivare.