Missbruk

Vid missbruk av alkohol eller droger har arbetsgivaren ett ansvar för att den anställda ska klara verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering. Nedan listar vi saker du som chef kan behöva känna till. 

Hur många som är alkoholberoende i Sverige beror på hur man räknar. En uppskattning är ungefär var tjugonde man och var fyrtionde kvinna. Missbruksproblem finns även i arbetslivet och kan leda till arbetsplatsolyckor, trafikolyckor och tillbud.

Lagstiftning

De lagar som reglerar drogfrågor i arbetslivet är arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. Arbetsmiljölagen kompletteras även med föreskrifter om tillämpning som utfärdats av Arbetsmiljöverket.

I arbetsmiljölagen är det framförallt två regler som är av betydelse för arbetet med drogfrågor i arbetslivet: Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall (ur 2 §). Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförande av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö (ur 4 §).

Arbetsgivaren ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagaren uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Dessa rutiner kan lämpligen utformas i form av en drogpolicy som en del av arbetsmiljöpolicyn i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1.

Innan arbetsgivaren gör en viktig förändring för den anställde ska det ske förhandlingar med den lokala fackliga organisationen. Det gäller till exempel före omplacering och uppsägning.

Uppsägningar som har sin grund i alkoholproblem är en vanlig tvistefråga i förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Många ärenden har gått vidare till Arbetsdomstolen, AD. Det ska finnas saklig grund för att säga upp en anställd av personliga skäl och drogmissbruk i sig är inget sådant skäl. Om arbetsgivaren däremot erbjudit rehabilitering och den anställde inte ställt upp så är detta tillsammans med misskötsel av arbetet ett starkt skäl till saklig grund för uppsägning.

Vad kan du som chef göra?

Som chef har du allt möjligheter att vara en positiv kraft i drogfrågor om du fungerar som ett föredöme. Att ge alkoholhaltiga drycker som belöning eller julgåva är direkt olämpligt. Det är också viktigt att företaget har en levande drogpolicy. Att man se det förebyggande arbetet som en del i företagets friskvårdspolicy samt att man snabbt agerar vid misstanke om missbruk.