Stress och utbrändhet

Stress och utbrändhet är två omdebatterade nutidsfenomen. De är nära förknippade med arbetslivet och med den känslan av att inte räcka till. Det handlar om allt från att vara tillfälligt uppjagad till total uppgivenhet och långvarig depression.

Ensam man på ett mörkt kontor.

Det har forskats mycket kring stress och utbrändhet. Det har också skapats en rik flora av åtgärdsprogram, terapier och behandlingsmetoder som försöker ta itu med problemen. Känslan av att inte räcka till angrips på många olika plan och med varierande framgång. Genom förebyggande träning, förändringar i organisationer, arbetstidsförsök, avspänningsövningar med mera försöker man minska den stress många upplever.

Enligt Aaron Antonovsky (1923-1994, professor i medicinsk sociologi) behöver vi en känsla av sammanhang. Det får vi genom upplevelsen av att arbetet är hanterbart, begripligt och meningsfullt. Hög respektive låg känsla av sammanhang är hos individen avgörande för hennes hälsa och känsla av välbefinnande.

Genom att skapa en tydlig och förutsägbar organisation med klart dokumenterade mål och riktlinjer skapas trygghet hos medarbetarna som motverkar stress.

Vad du som chef göra? 

Som chef kan du bidra till begriplighet för medarbetarna genom att ge dem återkoppling på arbetsinsatser, tydliggöra förväntningar, mål och vilka ramar som gäller till exempel avseende ekonomi, tid och resurser.

Som chef kanske du också lätt hamna i situationer då du känner dig ensam i din roll. Det finns saker du inte kan eller bör diskutera med dina medarbetare, du kanske saknar kollegor eller annan samtalspartner. Samtidigt kanske behovet är stort av att just dela med sig. Kanske behöver du någon att diskutera med när du står inför att genomföra mindre angenäma beslut. Att förebygga ensamhet i sin chefsroll är ett effektivt sätt att motverka stress och skapa större trygghet när det blåser runt omkring dig.

Litteraturtips:

Hälsans mysterium av Aaron Antonovsky, Natur & Kultur.