Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa. En kränkande handling kan bestå av ord och handling men även underlåtenhet att handla.

Personal samtalar i ett kontorslandskap.

I vardagligt tal pratar vi oftare om mobbning, psykiskt våld eller andra former av trakasserier, exempelvis sexuella trakasserier. Arbetsmiljöverket definierar kränkande särbehandling så här:

"Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap". (AFS 2015:4)

Grogrunden för mobbning i arbetslivet

Organisationskonsulter och forskare hävdar ofta att grogrunden för mobbning i arbetslivet finns i dåligt ledarskap, otydliga organisationer och för höga krav. De flesta har varit med om att en arbetskamrat trakasserats eller själva känt sig mobbade. En av tio hävdar att de mobbats på jobbet enbart under det senaste året. I arbetslivet är det vanligt att mobbning sker inom ramen för arbetsorganisationen i form av ofrivilliga omplaceringar, begränsningar i arbetsuppgifter, systematiskt nekande av ledighet eller kompetensutveckling. Kollegor står för hälften av mobbningen, den andra hälften står chefer för.

Mobbning kan framkallas av stress, där stora arbetsbördor ger en känsla av otillräcklighet som det är lätt att projicera på andra - någon blir syndabock. Men mobbning kan också bero på otydliga ansvarsområden och dåligt definierade arbetsmål. I brist på verklig arbetsledning kan informella auktoriteter och regler uppstå. Den som utsätts för mobbning har sällan brutit mot de skrivna reglerna eller misskött det egentliga arbetet, utan snarare trotsat osynliga gränsdragningar och makthavare på arbetsplatsen. Därför kan mobbarna sällan sätta fingret på vad den mobbade egentligen har gjort som är fel. Det är också därför som konflikterna ofta är svåra att lösa.

Ditt ansvar som chef

I din roll som chef är det viktigt att tidigt vara vaksam på signaler på icke önskvärda beteenden. Genom att delta i medarbetarnas vardag, exempelvis vid fikat, kan du fånga upp tendenser innan det hunnit gå för långt. Om du upptäcker trakasserier måste du agera. Om företaget har en policy och handlingsplan förenklar det processen.

Att hantera kränkande särbehandling

En av grundpelarna för att lösa situationen är att lyssna på den mobbade. Förklara vad som kan och bör göras. Lägg i samråd med den drabbade upp en handlingsplan för den närmaste tiden. Dokumentera vad som sagts och hur ni bestämt er för att gå vidare. Håll regelbunden kontakt med den som mobbats. Skapa dig en bild genom att tala enskilt med var och en på arbetsplatsen. Informera om mobbningens orsaker och konsekvenser samt hur man i andra fall har arbetat för att lösa problem. Ordna inga stormöten.

Att hantera kränkande särbehandling är svårt. Det är därför viktigt att du vid behov har stöd i din roll. Stöd kan du få från personalavdelningen om en sådan finns eller från företagshälsovården. Ibland kan du behöva ta hjälp utifrån, genom en konsult, för att komma vidare i processen. Vi på svensk Chefsförening står givetvis till förfogande.

Det är arbetsgivarens skyldighet att informera och arbeta förebyggande för att förhindra mobbning.