Diskussionsområden för utvecklingssamtalet

Är det dags för utvecklingssamtal? Här följer några vanligt förekommande områden att diskutera kring under utvecklingssamtalet.

Samtal mellan två kollegor i en soffa.

En formell utvärdering av prestationer över en period bör göras regelbundet, exempelvis årsvis eller halvårsvis. Här diskuterar man vad som har uppnåtts, framsteg och eventuella problem samt fastställer ett nytt kontrakt och en ny utvecklingsplan för den kommande perioden.

Arbetsuppgifter, arbetssituation och arbetsresultat

 • Nuvarande och kommande arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.
 • Arbetsgruppens sammansättning.
 • Medarbetarens starka sidor.
 • Sidor hos medarbetaren som behöver förbättras.
 • Ambitioner.

Verksamhetens mål och utveckling

 • Eventuella planerade organisationsförändringar och medarbetarens roll i dessa.
 • Enhetens framtida arbetsuppgifter och medarbetarens roll i dessa.

Behov av utvecklingsåtgärder – medarbetarens önskemål och ambitioner

 • Nuvarande formell och reell kompetens.
 • Särskilda kunskaper.
 • Önskemål om nya arbetsuppgifter.
 • Utbildningsbehov på kort och lång sikt.

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

 • Arbetslokalernas utformning och kontorstekniska hjälpmedel.
 • Relation till chef och arbetskamrater.
 • Relation till arbetsledningen.
 • Trivsel på arbetsplatsen.
 • Kommunikation.
 • Information om verksamheten och dess mål.
 • Förslag på förbättringar.

Löneutveckling

 • Vad du förväntar av medarbetaren för en god löneutveckling.

Övriga frågor

Sammanfatta och gör minnesanteckningar