Akademikern

Förhandlings- och rättshjälp

Förhandlings- och rättshjälp

Har din arbetsgivare brutit mot kollektivavtalet eller någon arbetsrättslig lag? Har det uppstått en arbetsrättslig tvist som ni inte kan lösa? Då ska du alltid vända dig till oss.

Ibland uppstår tyvärr konflikter som man inte kan lösa på egen hand. Vi kan hjälpa dig med råd och stöd inför dina kontakter med arbetsgivaren, vi kan ge dig förhandlingshjälp för att försöka lösa tvisten och ytterst kan du få ditt ärende prövat i domstol.

Förhandlingshjälp

Som facklig organisation har vi rätt till förhandling med din arbetsgivare i frågor som rör din arbetssituation. Det kan till exempel gälla uppsägning, omplacering, att du känner dig diskriminerad eller att du inte fått din lön.  Ibland förekommer också att det uppstår problem och konflikter på arbetsplatsen. Vi kan företräda dig och kräva en förhandling med arbetsgivaren för att försöka lösa frågan.

Vid tvisteförhandlingar företräds du av ombudsmän eller chefsförhandlare. Ofta är det en viss förhandlingsordning som ska följas som innebär att det ska vara lokal förhandling, eventuell central förhandling och ytterst prövning i domstol.

Du som arbetstagare ges också möjlighet till inflytande på arbetsplatsen genom vårt förhandlingsarbete. Din arbetsgivare har också i vissa fall skyldighet att förhandla med oss innan beslut fattas eller verkställs.

Vill du ha råd och stöd eller förhandlingshjälp i en arbetsrättslig fråga kontakta SSR Direkt eller Chef Direkt.

Rättshjälp

Om en arbetsrättslig tvist med din arbetsgivare inte gått att lösa vid förhandlingar kan förbundsstyrelsen besluta att du ska få ditt ärende prövat vid domstol. Det innebär att förbundet betalar rättegångskostnaderna i målet om det förloras i domstol. Förbundet står för både de egna och motpartens ombudskostnader. Som medlem behöver du inte själv betala något. Det finns ingen ovillkorlig rätt till rättshjälp, utan en prövning sker i varje enskilt fall.

Arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen
Du kan även få rättshjälp att överklaga Försäkringskassans beslut om arbetsskadeersättning och Arbetslöshetskassans beslut om arbetslöshetsersättning till domstol. Det finns ingen ovillkorlig rätt till rättshjälp, utan det sker en prövning i varje enskilt fall.

Rättsskydd

Om du kallas till polisförhör eller åtalas för tjänstefel och brott mot tystnadsplikten i samband med myndighetsutövning eller arbetsmiljöbrott kan du ansöka om rättsskydd. Rättsskyddet innebär att förbundet ersätter skäliga advokat- och rättegångskostnader upp till ett visst belopp. Alla yrkesverksamma medlemmar som arbetar med myndighetsutövning i privat eller offentlig verksamhet och medlemmar som har ett arbetsmiljöansvar kan ansöka om rättsskydd. Läs mer om villkoren för rättsskydd här.

Vid behov kontakta SSR Direkt eller Chef Direkt eller den ombudsman som handlägger ett pågående ärende.