18 nya myndigheter jämställdhetsintegreras

Arton nya myndigheter och en organisation har fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter under 2016. Bland dem återfinns bland annat Inspektionen för socialförsäkringen och Barnombudsmannen.

Det innebär att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv i frågor som exempelvis makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur deras arbete kring de jämställdhetspolitiska målen ska se ut. Målet är att de statliga myndigheterna bättre ska kunna bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Myndigheter som fått uppdrag om jämställdhetsintegrering i respektive myndighets regleringsbrev avseende budgetåret 2016:

Barnombudsmannen

Ekobrottsmyndigheten

Ekonomistyrningsverket

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Försvarets materielverk

Inspektionen för socialförsäkringen

Konsumentverket

Kronofogdemyndigheten

Läkemedelsverket

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Polismyndigheten

Rättsmedicinalverket

Statistiska centralbyrån

Skolforskningsinstitutet

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Tullverket

Organisation med myndighetsuppgifter som fått uppdrag om jämställdhetsintegrering i riktlinjer avseende 2016:

Folkbildningsrådet