Akademiker behöver synas mer i asylprocessen

Målet för mottagandet av asylsökande måste vara att det ska både snabbt och träffsäkert. Den reform som en statlig utredning nu föreslår kan leda till en snabb process, men det är också avgörande att den träffar rätt. Vi efterlyser tydligare förslag inte minst för akademiker, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Idag presenterade Mottagandeutredningen sina förslag för hur asylsökande snabbare ska kunna etablera sig på svensk arbetsmarknad och få en mer rättssäker och effektiv asylprocess. Bland annat föreslås att alla asylsökande ska finnas en månad i ett obligatoriskt ankomstcenter samt få samhällsinformation. Där ska göras en rättssäker asylprövning och ett arbete med att kartlägga utbildning och yrkesbakgrund ska inledas.

– Vi välkomnar att utredningen föreslår en bred strukturreform som länge har behövts och som kan leda till en socialt mer hållbar situation för de asylsökande med färre uppbrott och återkommande byten av skolor och livsmiljö, något som är viktigt inte minst ur barnperspektiv, säger Heike Erkers.

För Akademikerförbundet SSR är det en prioriterad fråga att de åtgärder som föreslås ger bra förutsättningar för akademiker att snabbt komma i det arbete de är utbildade för.

– Tanken att tidigt kartlägga utbildning och kompetens är helt rätt. Varje dag som en asylsökande inte får chans att etablera sig i Sverige är en förlust. Idag finns det många flaskhalsar och meningslösa perioder av väntan som kan användas mycket bättre. Utredningen lägger flera förslag som är värda att gå vidare med, säger Heike Erkers.

Var fjärde person i etableringsuppdraget har en längre eftergymnasial utbildning. Deras kompetens måste tas tillvara. För högre utbildade personer behövs mer träffsäkra åtgärder. Utöver en tidig kartläggning krävs det skräddarsydda åtgärder för akademiker. Det kan vara möjlighet att tidigt delta i intensivsvenska för akademiker och att få en kommunplacering i närheten av ett lärosäte som anordnar till exempel snabbspår eller kompletterande utbildning samt möjlighet att studera yrkessvenska och göra praktik.

– Asylpolitiken kan inte vara enbart inriktad på en snabb etablering. Vi har hundratusentals utlandsfödda akademiker som arbetar med jobb de är överkvalificerade för. Visst är det ett stort problem att det tar för lång tid att komma i arbete som utlandsfödd, men lösningen är inte att hitta snabbast möjliga lösning frikopplad från den utbildning personen har. För akademiker är det helt förödande, vilket decennier av dåligt fungerande etableringspolitik har visat, säger Heike Erkers.

Utredningen föreslår att individen ska matchas mot en kommun utifrån personens utbildnings- och yrkesbakgrund och att det ska göras av Migrationsverket. Akademikerförbundet SSR anser att akademiker bättre kan stödjas till rätt jobb av Universitets- och Högskolerådet tillsammans med lärosäten och Arbetsförmedlingen.

Akademikerförbundet SSR har under flera år inom fokusområdet Öppet Sverige arbetat med nyanländas etablering på arbetsmarknaden i syfte att mottagande, asylpolitik, svenskundervisning och etablering ska ha fokus på att få utlandsutbildade så snabbt som möjligt i rätt jobb, inte vilket jobb som helst.