Akademikerförbundet SSR inrättar etiskt råd

Förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR beslutade idag att ett etiskt råd ska inrättas. Rådet ska ha en självständig ställning och ge vägledning i etiska dilemman.

– Våra medlemmar arbetar inom områden där etiska dilemman är vardag och etisk kompetens är en grund för hur arbetet utförs. Därför kommer det etiska rådet att fylla en viktig funktion med den vägledning som nu ska ges. Det kommer också att stärka professionerna, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Det etiska rådet ska vara tvärprofessionellt med representanter från professionerna, forskning och universitet. Rådet kommer att ge stöd och råd i principiella yrkesetiska frågeställningar och ska även på eget initiativ lyfta etikdiskussioner i den allmänna debatten. Det kommer också att vara möjligt för andra än medlemmar att vända sig till det etiska rådet med frågor.

Förbundet har sedan tidigare yrkesetiska koder för de stora medlemsgrupperna, men vill nu ta ett steg till. 

– Behovet av att lyfta fram etikdiskussioner i samhällsdebatten ökar, bland annat som en följd av att hårda ekonomiska prioriteringar gör att grupper riskerar att ställas mot varandra, säger Heike Erkers.

Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen. Rådet ska bestå av upp till sju externa ledamöter, varav en jurist. En tjänsteman från förbundskansliet kommer också att ingå. Rådet utser inom sig ordförande.