Akademikerförbundet SSR:s inställning till vaccination mot covid-19

Hur ställer sig Akademikerförbundet SSR till Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot Covid-19? 

Folkhälsomyndighetens rekommendation om nationell plan för vaccination

Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination för Covid-19 innehåller en rekommendation till regionerna om hur dessa bör prioritera olika patientgrupper i olika faser. Regionerna fattar emellertid självständigt beslut om prioritetsordning i respektive region, och flertalet regioner har aviserat att de avser avvika från Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioritetsordning. Läs om det här.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19, vilket bedöms vara personer med hög ålder och med bakomliggande sjukdomar. Därmed rekommenderas i fas 1 att vaccinationen prioriteras till personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst. För att uppnå indirekt skydd rekommenderas också att vaccinera personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer i dessa riskgrupper. I fas 2 rekommenderas vaccination till övriga äldre, 70 +, samt vuxna personer som får insatser enligt LSS. Vuxna personer, 18-69 år, med bakomliggande risksjukdomar rekommenderas ges vaccin i fas 3. När fas 1-3 genomförts rekommenderas vaccin till övriga vuxna i befolkningen.

Akademikerförbundet SSR:s inställning till rekommendationerna i den nationella planen

Akademikerförbundet SSR anser att socialsekreteraryrket är en samhällsbärande funktion. Detta gäller i synnerhet socialsekreterare som utför insatser med stöd av tvångsvårdslagstiftning. Det ligger i arbetets natur att socialsekreterare i sådan verksamhet kommer i nära kontakt med miljöer i vilken det finns en förhöjd smittorisk, till exempel i samband med insatser i människors hem. Även under sådana förhållanden är det av yttersta vikt att tvångsvårdsinsatser kan genomföras skyndsamt, rättssäkert, och med respekt för berörda parter.

Akademikerförbundet SSR:s uppfattning är att socialsekreterare som utför insatser med stöd av tvångsvårdslagstiftning därför, tillsammans med övrig blåljuspersonal, ska prioriteras för att erbjudas vaccinering mot covid-19.

Vägledning till lokala föreningar i kommuner och regioner

Skyddsombud och lokala SSR-föreningar fyller en viktig funktion som arbetsgivarens motpart i samverkan, och för att bevaka medlemmarnas och de anställdas rättigheter och arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Det är mycket viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin och under genomförandet av vaccinationsplanerna i regionen. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Det är även viktigt att se över behoven av personlig skyddsutrustning. Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombuden genomföra risk- och konsekvensbedömningar som görs genom att undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna och vidta åtgärder. Utvärdering av åtgärderna ska ske allteftersom.

Som fackligt förtroendevalda i SSR-förening kan ni kalla arbetsgivaren till överläggning i syfte att få information om och diskutera arbetsgivarens planerade organisatoriska åtgärder, förändringar av arbetsrutiner med mera. Det är en fördel om SSR-föreningen arbetar tillsammans med skyddsombud och andra fackliga organisationer.

Att tänka på

  • Om någon som vägrar vaccin – Finns det någon i personalen som av något skäl inte vill eller kan vaccinera sig? Då är det viktigt att arbetsgivaren överväger åtgärder för att skydda den personen mot smitta.
  • Vid skiftbyten – I samband med skiftbyten träffas i regel fler kollegor än vanligt, vilket kan innebära en förhöjd smittorisk. Arbetsgivaren ska överväga skyddsåtgärder för dessa situationer i samverkan med skyddsombud.
  • Vid bemanning – I samband med att vaccinationerna rullas ut kan det finnas skäl för arbetsgivaren att se över verksamhetens bemanning och hur arbetet organiseras. I kollektivavtalet AB finns särskilda regler om bland annat arbetsskyldighet, skyldighet att vikariera för annan arbetstagare, schemaändringar, jour och beredskap. Utgångspunkten är att arbetsgivaren ska samverka med sina fackliga motparter inför verksamhetsförändringar på arbetsplatsen, och även göra risk- och konsekvensbedömningar.
  • Om någon insjuknar i Covid-19 – Coronaviruset är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet. Covid-19 kan också prövas som arbetsskada av AFA (som administrerar kollektivavtalade försäkringar), men det återstår för arbetsmarknadens parter att förhandla innan det i praktiken går att söka ersättning.

Hör gärna av er till Rådgivningen på telefonnummer 08-617 44 00, eller sök efter din fråga på Svar Direkt.