Äldreomsorgschef – bland de mest utmanande chefskapen

Chefer i äldreomsorgen har ett av de svåraste uppdragen, och kanske också viktigaste. Under Äldreomsorgsdagarna kommer vi att lyfta fram den kvalificerade chefsrollen och de goda exemplen, bland annat i samtal med journalisten Gunhild Wallin som är medförfattare i boken Chef i omsorgen.

Chefer i äldreomsorgen är ansvariga för verksamheter som är öppna dygnet runt, årets alla dagar och där människor med stora vård- och omsorgsbehov ska få den bästa möjliga hjälpen och en fin vardag. I den intressanta och viktiga boken ”Chef i omsorgen” från Ersta Sköndals Högskola, utgiven av Gothia förlag, har flera forskare och skribenter bidragit med bilder från chefers och medarbetares utmanande uppdrag inom vård och omsorg.

En av de forskare som medverkar är bland andra Klara Regnö som har bidragit med en tydlig beskrivning av den speciellt utmanande roll som dessa chefer har. Låg status, mycket omorganisation, tuffa ekonomiska uppdrag, vårdbehoven som står mot budget, personalomsättning och många underställda medarbetare per chef. Hur modellerna för mätbarhet och styrning står mot mycket av de framgångsfaktorer som chefer i dessa verksamheter arbetar med. Men det ges också inspiration och exempel på ledarskap som stämmer väl med omvårdnadens värdeskapande dimensioner.

Etik och vardag

I boken finns också två andra delar som rör etik och vardag. Den kanske intressantaste är just avsnitten om vardagen som har ett digert intervjumaterial och är fyllt med beskrivande citat som fångar chefernas situation väldigt väl. Det är journalisten Gunhild Wallin som har gjort intervjuerna och skrivit det första av kapitlen i boken.

Cheferna beskriver både kaos och glädje. Det är tydligt att de utifrån olika erfarenheter och utbildningar har tagit med sig många kunskaper som de sätter samman i sitt mångkonstnärliga ledarskap. Det handlar om allt från ekonomin och på vilket sätt den är närvarande eller inte i verksamheterna, hur de jobbar med struktur, hur uppdragen ser ut, till ledarskapet och medarbetarnas förutsättningar att växa och i slutändan bemötande och resultatet för de äldre.

Verksamheterna som cheferna beskriver drivs med kunskap och engagemang. Det är en svår vardag med allt sjukare äldre där medarbetarnas och ledningens insatser kräver stor omvårdnadskunskap och tid att lära av varandra, prata om etiska dilemman och följa upp avvikelser för att förbättra verksamheterna. I media ser vi ofta en helt motsatt bild, där verksamheterna målas ut som vanskötta och med stora brister på alla möjliga sätt. Inte sällan kan enskilda chefer hängas ut och få ta på sig ansvar när politiken vill skylla ifrån sig. Och det förekommer brister, vilket också beskrivs som en av chefernas drivkrafter för att starta en privat driven verksamhet. De missförhållanden som hon sett skulle inte behöva förekomma och det ville hon bidra till.

Att nå kvalitet och även få ekonomin att gå ihop handlar ofta om kontinuitet, att kunna bygga fungerande arbetslag där medarbetare utvecklas och stannar kvar. Låg personalomsättning leder både till fungerande arbetsprocesser och till möjligheter för cheferna att använda tiden till andra viktiga saker, inte bara till att jaga bemanning.

Goda exempel och humor

Det är intressant att se i intervjuerna hur bilderna om ambitioner och önskningar, kunskapen om vad som är bra äldreomsorg, ser ganska lika ut. Samtidigt är uppdragen och förhållningssätten olika, förutsättningarna skiljer sig. Man kan inte annat än vara imponerad över dessa chefers insatser. De leder ständigt utveckling och förbättring, drivs av starka värden och att räcka till i stödet för medarbetare och de äldres behov.

I kaoset och mångkonstnärligheten så finns det goda exempel där mod, empati, en varm människosyn, ett aktivt medarbetarskap och humor är tydligt. Där finns också struktur och stor medvetenhet om de formella kraven och viktiga faktorer för att få en fast grund att stå på. De goda exemplen lär oss enormt mycket mer än all statistik i världen. Ge oss mer av tillit till professionen och mät det som är viktigt för att leda och utveckla dessa komplexa verksamheter.