Använd elevhälsan för att förändra skolan

Utnyttja elevhälsans kompetens fullt ut och inte bara till akutinsatser. Skolkuratorer och skolpsykologer kan bidra till att utveckla skolan på ett sätt som ökar möjligheten för alla elever att klara målen. Det skriver Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, och Anders Wahlberg, ordförande för Sveriges Psykologförbund, i en gemensam debattartikel idag.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet måste tas på allvar. Idag förväntas elevhälsan åtgärda enskilda elevers problem i stället för att förebygga dem, poängterar Heike Erkers och Anders Wahlberg.

"Den expertis som kuratorer och psykologer gemensamt besitter bör användas mer till att i nära samarbete med lärarlag och skolledning utforma en skola som kan utbilda alla elever. Genom ett sådant förebyggande arbete stärks skolans kompensatoriska uppdrag," skriver de.

"Idag ska våra medlemmar vara tillgängliga för flera olika skolor. Deras arbetsbelastning har ökat eftersom fler barn har behov av särskilt stöd, fler elevärenden är akuta och fler elever överhuvudtaget inte kommer till skolan".

"Hur många elever som elevhälsan ska finnas till för har också betydelse. Eleverna ska enligt skollagen ha tillgång till alla elevhälsans professioner. Men vad betyder egentligen 'tillgång till'? Det är inte definierat. Detta är en sak som regeringens nya utredare Åsa Karle måste se över. Är det att köpa in kurators- eller psykologtjänster vid behov? Är det att ha ansvar för 1 000 elever? Vi ser tydliga samband mellan möjligheten att leva upp till skollagens krav och hur många elever det är som ska ha tillgång till psykolog och kurator. Ett riktmärke är 300 elever per skolkurator och 500 elever per skolpsykolog."

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle.