Arbetsgivare kan förbjuda religiösa symboler – men det förutsätter neutralitet

Är det diskriminering att säga upp en kvinna på grund av att hon bär huvudduk? Den frågan utreddes i EU-domstolen nyligen.

I förra veckan meddelade EU-domstolen två domar rörande diskriminering som haft samband med religion. I båda målen rörde det kvinnor som sagts upp från sina anställningar på grund av att de bär huvudduk. Den huvudsakliga frågan som domstolen hade att pröva var om detta utgjorde diskriminering.

I det ena målet var det en kund på företaget som kvinnan jobbade som framförde en synpunkt om att han nästa gång önskade en person utan huvudduk. Arbetsgivaren bad därefter kvinnan att inte bära huvudduk på jobbet, vilket kvinnan inte ville avstå från. Av den anledningen blev hon uppsagt. Domstolen fann att en arbetsgivare inte har rätt att säga upp en person som bär en religiös symbol med hänsyn till en kunds önskemål. Uppsägningen var därmed diskriminerande.

Neutral policy?

I det andra målet hade arbetsgivaren satt upp en generell policy innebärande att anställda med kundkontakter förväntades uppvisa en politisk, filosofisk och religiös neutralitet för sina kunder. Detta innebär att de anställda som hade kundkontakter inte fick ge uttryck för sin religiösa uppfattning genom exempelvis sin klädsel. Domstolen fann att det i detta fall inte utgjorde direkt diskriminering, då arbetsgivarens policy var neutral på så sätt att den riktade sig mot samtliga religiösa symboler, således inte bara exempelvis huvudduk.

Domstolen påpekade däremot att en sådan intern ordningsregel kan utgöra indirekt diskriminering, om regeln framstår som neutral men i praktiken medför att personer tillhörande en viss religion eller personer med vissa övertygelser särskilt missgynnas. Förutsättningen för en sådan regel är att den är objektivt motiverad av ett berättigat mål och att medlen för att uppnå det målet är lämpliga och nödvändiga. EU-domstolen ansåg att arbetsgivarens vilja att vara neutral i förbindelsen med sina kunder var ett berättigat mål. Däremot var det upp till den nationella domstolen att bedöma om medlen för att uppnå målet var lämpliga och nödvändiga.

– Domarna innebär att det inte är tillåtet för en arbetsgivare att förbjuda en anställd att bära huvudduk med hänsyn till en kunds önskemål, säger förbundsjurist Malin Sjunnebo.  

Som framgår av den andra domen finns ett visst utrymme för en arbetsgivare att sätta upp en generell policy kring uppvisande av religiösa symboler, utan att det utgör diskriminering, förklarar hon.  

– Men det förutsätter att policyn verkligen är neutral och tillämpas på ett neutralt och konsekvent sätt. I målet gällde policyn också en viss grupp anställda – de som hade kundkontakter – och det kan antas att domstolens slutsats hade kunnat bli en annan om den gällde samtliga anställda oaktat arbetsuppgifter, säger Malin Sjunnebo.