Arbetsskadeförsäkringen ska bli mer jämställd

Kunskapen om kvinnors arbetsskador är lägre än mäns, vilket kan ha lett till att kvinnor inte beviljas arbetsskadeförsäkring i samma utsträckning. Nu föreslås åtgärder för att åtgärda problemen.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tog i går emot betänkandet från Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada. Utredningen har haft i uppgift att se över den nuvarande försäkringen och se till så att kvinnor och män ges mer lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. 

– Arbetsskadeförsäkringen är inte anpassad till dagens arbetsmarknad. Skillnaden mellan män och kvinnor är för stor, ditt kön ska inte avgöra möjligheten till att få din skada erkända som arbetsskada. Den som skadar sig på jobbet ska ha rätt till stöd, hjälp och ersättning, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Färre kvinnor får ersättning

Idag står kvinnor för två tredjedelar av sjukfrånvaron, men deras möjligheter att få arbetsskador godkända är sämre än männens. Bara två av tio kvinnor får ersättning för sina arbetsskador av Försäkringskassan, jämfört med fyra av tio för männen. En anledning till detta tros vara att traditionellt mansdominerade sektorer är mer beforskade än kvinnodominerade arbetsmiljöer. Försäkringen är idag mer inriktad på den fysiska arbetsmiljön, som tunga lyft och höga bullernivåer, än psykosociala, som arbetsbelastning och kränkande behandling. Utredningen föreslår en ny ersättning och stärkt kunskap i bedömningarna.

Regeringen gav i januari 2016 Ingrid Petersson i uppdrag att se över försäkringen vid arbetsskada. Utredningens förslag, som publicerats på regeringens hemsida, ser ut som följer:

  • Införa ny ersättning, rehabiliteringspenning vid arbetsskada. Under tiden arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av arbetsskada pågår ska rehabpenning vid arbetsskada kunna betalas ut i max 12 månader. Det ska inte finnas några krav på att uppfylla grundkraven om inkomstnedsättning och varaktighet som finns för livränta, vilket kommer att göra det enklare för kvinnor att få rätt till denna ersättning.
  • Ny forskning om arbetsskador. Särskilt forskning om hur arbetsmiljön påverkar hälsa och välbefinnande i kvinnodominerade yrken.
  • Förbättrat underlag för bedömning av rätt till livränta. Tydligare krav på läkarutlåtande. Försäkringskassan föreslås få i uppdrag att ge bättre information för att den enskilde inte ska missa att ansöka om livränta.
  • Förtydliga vad som gäller vid psykiska och psykosomatiska skador.
  • Arbetsskador som framkallas av smitta ska inte längre regleras särskilt utan bedömas som övriga arbetsskador. Detta för mer flexibilitet och bättre skydd för alla arbetstagare.
  • Att ge Socialstyrelsen i uppdrag ta fram gemensam uppfattning kring kunskapsläget inom alla delar av arbetsskadeförsäkringens område för att stödja Försäkringskassans bedömningar.
  • Bättre stöd för bedömning och beslut i ärenden om arbetsskada bör införas.
  • Att ge fortsatt uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av arbetsskador.
  • Indexering av ersättningen ska göras med inkomstindex, så att den skadade ska få full kompensation för den ekonomiska förlust som arbetsskadan lett till.

Läs mer!

Fokus på kvinnor när försäkring om arbetsskador ses över

Fler kvinnor sjukskrivna för psykosociala problem