Årets avtalsförhandlingar med Arbetsgivaralliansens branschkommitté för vård och omsorg

För en tid sedan överlämnade Akademikerförbunden sina yrkanden till Arbetsgivaralliansen, genom Niklas Pettersson, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, och Leif Pilevång, ombudsman på psykologförbundet. 
I slutet av förra veckan blev nivåerna för löneökningarna de kommande tre åren bestämt inom industrin. De kom fram till en avtalslängd motsvarande tre år och en total löneökning motsvarande 6 procent under de kommande tre åren samt extra pensionsavsättningar motsvarande 0,5 procent. I samband med det har även Akademikerförbunden yrkat på en total ökning om 6,5 procent och ett treårigt avtal. 

Under förra avtalsrörelsen tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp för att ta fram ett nytt löneavtal, vilket har arbetats fram under 2016. Det nya löneavtalet har en tydligare processbeskrivning och man är överens om att partsgemensamt arbeta för att implementera det nya löneavtalet i verksamheterna under 2017. Dessvärre finns ett revisionsdatum i löneavtalet från 1 november för omräkningar på utbetalning av beredskaps, jour- och övertidsersättningar, vilket är något som Akademikerförbunden trycker på hårt för att korta ner till ett tidigare datum. 

”Vi anser inte att det ska löna sig för arbetsgivare att dra ut på den lokala lönebildningen. Min uppfattning är att Arbetsgivaralliansen är överens om att det ligger långt fram och har varit öppna för att diskutera ett tidigare revisionsdatum för dessa ersättningar” menar Niklas Pettersson. 

Andra viktiga delar är att våra medlemmar ska kunna förena yrkesliv med familjeliv och därför har vi yrkat på att ta bort kvalificeringstiden för föräldralön samt ett lönetillägg i samband med ledighet vid tillfällig föräldrapenning (VAB).

Det Akademikerförbunden i korthet har yrkat på i årets avtalsrörelse är följande:

  • Att avtalslängden följer industriavtalets längd på tre år.
  • Att löneökningar under dessa år ska vara minst 6,5% med en större höjning de första två åren.
  • Att ett centralt partsgemensamt arbete kring uppföljning/-utvärdering sker kontinuerligt för att stödja lokal tillämpning av processlöneavtalet.
  • Att retroaktiva omräkningar för ersättningar ska gälla från 1 april. 
  • Att öka möjligheterna till individuella överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
  • Att ta bort kvalificeringstiden för föräldralön som idag gäller först efter 12 månader hos samma arbetsgivare. 
  • Att konverteringsregeln för såväl allmän visstidsanställning och vikariat övergår till tillsvidareanställning först efter 2 år inom en period av 5 år. Idag övergår anställningen till en tillsvidareanställning först efter 3 år inom en period av 5 år. 
  • Att det införs en ökad pensionsavsättning och möjlighet att kunna gå i deltidspension före 65 års ålder.
  • Att det övre taket för beräkningarna av ob-ersättningar ska tas bort och i andra hand på att höja taket.
  • Att lönetillägg ska utbetalas med 10% av lönen i samband med uttag av tillfällig föräldrapenning (VAB).

Avtalsförhandlingarna pågår för fullt och Niklas Petterson säger att förhandlingarna har dragit ut på tiden på grund av förhandlingarna inom industrin, vilket är fullt normalt, men att de förhoppningsvis kommer få lite mer fart nu och att ett nytt avtal kan träffas inom de närmsta veckorna.