Årets motioner väckte engagemang

Under två dagar har kongressen gått igenom 68 motioner. I de flesta fall var enigheten stor men några motioner väckte debatt. Sex timmars arbetsdag, mer stöd till arbetslösa och ökat stöd till regionföreningarna var några av de sakerna som väckte engagemang.

Frågan om ökat stöd till regionföreningarnas arbete med opinionsbildning i frågor som är viktiga för medlemmarna var den motion som väckte mest debatt på lördagen. Regionföreningarna Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Östergötland hade tillsammans skrivit motionen där de berättade om svårigheterna med att genomföra evenemang av hög kvalitet som lockar många medlemmar. De berättade också att resultatet blev bättre när de samarbetade kring gemensamma medlemsaktiviteter.

För att kunna samarbeta oftare och därmed lyckas bättre med sitt uppdrag önskade de en stödperson på förbundskansliet som kan ha det övergripande perspektivet och ge administrativt och tekniskt stöd till föreningarna.

Förbundsstyrelsen ansåg att motionen redan var besvarad genom att det redan finns stödfunktioner på kansliet, både i form av en person och administrativt stöd.

Listan med talare var ovanligt lång.

– Vi vet vilken stöd och hjälp vi kan få. Men vi efterfrågar något mer. Om vi vill ha demokrati måste vi göra något. Rikta om resurserna på kansliet och satsa mer på att jobba utåt mot regionföreningarna så lyckas vi bättre, sa Anna Widén från regionföreningen i Östergötland och fick applåder.

Motionen gick till votering och bifölls .

De 68 motioner som kongressen beslutat om var indelade i fem områden:

 • Avtal, förhandling, arbetsrätt.
 • Organisation, rekrytering och stöd.
 • Profession, legitimation med mera.
 • Arbetsmiljö.
 • Student och utbildning.

Frågan om utökat stöd till regionföreningarna hörde till området organisering, rekrytering och stöd. Det var inom detta område de flesta debatterna uppstod. Efter en längre diskussion biföll till exempel kongressen en motion om utökat stöd till arbetssökande och arbetslösa medlemmar som förbundsstyrelsen yrkat avslag på.

Medlemmen Beatrice Högå lyfte i en motion frågan om hur förbundet tydligare kan samla sina medlemmar under identiteten ”ett ledande samhällsvetarförbund” och ville se en rutin för att hur man medvetet kan stärka den gemensamma identiteten. Efter en lång diskussion avgjordes frågan med mentometerknappar, där motionen röstades ner med enbart en röst. Det var kongressens jämnaste resultat.

Inom området avtal, förhandling och arbetsrätt väckte en motion om sex timmars arbetsdag också diskussionslusten hos deltagarna. Lokalföreningen i Umeå skrev i motionen att många medlemmar är småbarnsföräldrar med en slitsam vardag och ville se att förbundet tar initiativ en förnyad debatt om förkortad arbetstid.

De fick stöd av företrädare från studentrådet argumenterade för att nya generationer har ett annat perspektiv än de äldre, och påtalade vi hinner så mycket mer under åtta timmar i dag, jämfört med förr, samt att den psykiska ohälsan som dagens arbetsliv bidrar till kostar pengar.

Till slut fick beslutet tas med mentometerknappar och bifölls.

En lång rad motioner bifölls också utan någon större diskussion, bland annat att förbundet ska:

 • Verka för att akademisk utbildning och det ansvar som arbetet innebär ska synas i plånboken.
 • Arbeta aktivt för att det ska vara självklart att på arbetstid få besöka sjukvården för rehabilitering och eftervård.
 • Ta fram etiska riktlinjer för fackligt förtroendevalda.
 • Göra en kampanj om varför man ska vara med i Akademikerförbundet SSR.
 • Arbeta för att kuratorer ska finnas även på Komvux.
 • Verka för fördjupande utbildning för socionomer inom området barn och ungdom.
 • HR-tjänster tillsätts med personalvetare.
 • Stärka beteendevetarnas profession.
 • Besöka regioner och stödja lokalföreningar i arbetet med arbetsbelastning.