Auktorisera dig utan kostnad

Nu kan du ansöka om socionomauktorisation utan kostnad under en begränsad tid. Detta beslut fattade förbundsstyrelsen idag, som ett sätt att stärka socionomers yrkesroll och det sociala arbetet överlag.

Den senaste tiden har arbetsgivare och politiska partier krävt undantag från kravet på socionomexamen för att arbeta med utredning av barn och unga. Akademikerförbundet SSR har stått fast vid att behörighetsregleringen är en garant för att barn och föräldrar får träffa en person som har rätt utbildning för uppdraget. Dessutom handlar det om en viktig kvalitetsfråga för socialtjänsten. Förbundet driver också krav på socionomexamen för all myndighetsutövning enligt SoL och LSS.

Den kvalitetssäkring som idag finns för erfarna socionomernas kompetens är socionomauktorisationen, som för närvarande omfattar cirka 4 000 personer. Nämnden för socionomauktorisationen står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter. Ansökningar om auktorisation prövas av nämnden som består av framstående forskare och praktiker inom ett brett socialt arbetsfält.

För att kunna bli auktoriserad krävs:

  • Socionomexamen eller likvärdig utländsk examen.
  • Tre års yrkeserfarenhet de senaste sex åren.
  • Yrkeserfarenheten ska avse arbete för vilket socionomexamen krävs. Arbetet ska i huvudsak innebära klient-/patientkontakter.
  • Godkänd handledning om minst 100 handledningstimmar av en handledningsutbildad handledare.
  • Intygad lämplig från en chef och en kollega som arbetar med och känner den sökande väl.
  • Att sökande förbinder sig att följa Etik för socialt arbete – en etisk kod för socialarbetare.

För att ta del av erbjudandet måste en intresseanmälan skickas in till info@socionomauktorisation.se senast den 30 juni. En komplett ansökan måste sedan vara inskickad senast den 31 december.