Avtal med nya rekryteringsmöjligheter

Kommuner och landsting står inför ett stort rekryteringsbehov. Ett sätt att klara utmaningen och attrahera framtidens arbetskraft är att erbjuda arbetslivsintroduktion. Akademikerförbundet SSR har därför tecknat avtal med Sveriges kommuner och landsting och Pacta med nya rekryteringsmöjligheter.

Det nya avtalet, som går under benämningen BAL 16 – Bestämmelser för arbetstagare i introduktionsanställning, gäller från 1 oktober 2016. Avtalet riktar sig till personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden, som exempelvis nyanlända, långtidsarbetslösa eller personer som har arbete men inte fått möjlighet att arbeta inom sin profession där det också finns ett behov av en fördjupad arbetslivsintroduktion.

Anställningen kombinerar 75 procents arbete och introduktion med 25 procents utbildning och handledningsinsatser. Tanken med avtalet är självklart att minska trösklarna in i arbete för att ge nyanlända eller personer som inte fått chansen att arbeta inom sin huvudprofession chansen och möjligheten att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Avtalet ligger också i linje med regeringens beslut om snabbspår och de åtagandena som parterna har för att öka etableringsmöjligheterna för nyanlända inom bristyrkesområden. För Akademikerförbundet SSR handlar det framförallt om socionomer och samhällsvetare.

Vinsten med avtalet är kortare vägar in på arbetsmarknaden och att det finns ett långsiktigt perspektiv om en framtida yrkeskarriär för de målgrupper som avtalet riktar sig mot. Arbetsgivarna å andra sidan får tillgång till arbetskraft som understödjer framtida kompetensförsörjning. Med det vill Akademikerförbundet SSR uppmana alla kommuner och landsting, arbetsgivare anslutna till Pacta samt lokalfackliga företrädare i landet att se möjligheterna med avtalet. Som lokalfacklig företrädare kan du vara med att påverka att din arbetsgivare tar initiativ, anställer på introduktionsanställningar och hittar lämpliga handledare med det nya avtalet som ram.