Avtalsförhandlingar IDEA, Kollektivavtal Tjänstemän

Akademikerförbunden är part i flera avtal som löper ut under 2016, även så på IDEAs kollektivavtal för tjänstemän. Avtalsförhandlingarna är igång. Den 8 mars växlades yrkanden mellan Akademikerförbunden, Unionen och arbetsgivarorganisationen IDEA. Måndag den 14 mars inleddes förhandlingarna.

Akademikerförbunden representeras inom detta avtal av Akademikerförbundet SSR och Jusek. Förhandlande ombudsmän har till sin hjälp en delegation med förtroendevalda från fyra olika verksamheter inom detta avtalsområde. Delegationens uppgift är att representera medlemmarna och vara rådgivande i sin specifika bransch rörande löne- och villkorsfrågor under avtalsförhandlingarna.

I årets avtalsrörelse fokuserar Akademikerförbunden på avtalsområdet främst på frågor som rör arbetstidsmått, såväl ur arbetsmiljö- som ersättningsperspektiv samt om tidsbegränsade anställningar. Löneavtalet ska ange ett lägsta gemensamt utrymme, angivet i procent, för 2016 års lönerevision. 

Andra avtalskrav som Akademikerförbunden ställer är:

Att avtalet ska gälla utan skriftlig inkopplingsbegäran.

Att kvalifikationstiden gällande rätt till föräldralön kortas. Föräldralönen skall även betalas ut vid uttag av tillfällig föräldrapenning i samband med vård av barn.

Att en tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning efter två år oavsett anställningsform.

Att centrala parter gemensamt ska verka för att förbättra förtroendevaldas villkor. 

Att införa ett system för flexibla pensioner som bl.a. möjliggör individuella överenskommelser om lägre sysselsättningsgrad efter 60års ålder.

Nuvarande kollektivavtal för tjänstemän om allmänna anställningsvillkor, kompetensutveckling, lägerverksamhet och löneavtal, är på två år och löper ut den 31 mars 2016. Förhandlingar om nytt avtal beräknas pågå under mars och april.