Avtalskrav för ett hållbart arbetsliv

Ökad lönespridning, större inflytande över arbetstiden och bättre förutsättningar för chefer att leda. Det är viktiga krav som Akademikerförbundet SSR och Vision gemensamt kommer att driva i den kommande avtalsrörelsen för tjänstemän och akademiker.

Förbunden överlämnar idag sina avtalskrav till Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Våra medlemmar vill ha ett mänskligare arbetsliv. Därför lägger vi vårt fokus på större inflytande kring arbetstid, bättre möjligheter till återhämtning och på att vi vill att våra medlemmar ska arbeta lite mindre. Forskning visar att inflytande över arbetstiden kan ge lägre sjukfrånvaro och en bättre självrapporterad hälsa bland medarbetarna, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Många medlemsgrupper arbetar dessutom inom verksamheter som är igång dygnets alla timmar, exempelvis inom HVB (Hem för vård och boende). Här måste arbetstidsmåttet sänkas ytterligare för att medarbetarna ska orka vara kvar i verksamheten.

Akademikerförbundet SSR och Vision vill se reallöneökningar, en bättre löneprocess samt en större lönespridning inom medlemsgrupper som till exempel socialsekreterare, medicinska sekreterare, kuratorer och tandsköterskor. Idag är lönerna starkt sammanpressade och för många medlemmar är det mycket svårt att uppnå en rimlig löneutveckling.

– Kompetens och erfarenhet måste löna sig på ett helt annat sätt än idag. Det krävs attraktiva anställningsvillkor om det ska gå att rekrytera och behålla rätt kompetens inom välfärden. Det ser vi inte minst inom socialtjänsten idag. Bättre arbetsvillkor är centralt för att klara de stora rekryteringsbehov som väntar och det är något som även borde ligga i arbetsgivarnas intresse, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. 

För att få till en bättre löneprocess vill Akademikerförbundet SSR och Vision att förbunden gemensamt med SKL ska ta ett större ansvar för kvaliteten i den lokala lönebildningsprocessen, inte minst hos de stora arbetsgivarna i landsting och regioner.

Chefer ska ha ett tydligare mandat och rimliga förutsättningar för att kunna utöva sitt ledarskap. Exempelvis behöver arbetsgivarna se över vad som är ett rimligt antal medarbetare för de lönesättande cheferna. Det är viktigt både för en fungerande löneprocess och för minskad sjukfrånvaro och friskare arbetsplatser.

Det nuvarande avtalet med SKL och Pacta inom allmän kommunal verksamhet löper ut den 31 mars 2017. Det berör ca 160 000 anställda i kommuner, landsting, regioner och Pactaföretag.

Läs yrkandet i sin helhet.