Avtalskrav överlämnat till Arbetsgivaralliansen

Akademikerförbundet SSR, som representant för Akademikerförbundens medlemmar inom Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg, överlämnade igår den 22 februari våra avtalskrav till Arbetsgivaralliansen.

Akademikerförbunden vill att den lokala löneprocessen utvecklas och förtydligas i avtalet, och att de lokala parternas medverkan stärks genom överläggning och avstämning. I avtalet ska anges ett garanterat utrymme angivet i procent för 2016 års lönerevision.  

Arbetet med osakliga löneskillnader bör stärkas. Akademikerförbunden vill därför att arbetsgivarna genomför lönekartläggningar årligen i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Andra avtalskrav som Akademikerförbunden ställer är:

  • Att kvalifikationstiden på ett år gällande rätt till föräldralön tas bort. Föräldralönen skall även betalas ut vid uttag av tillfällig föräldrapenning i samband med vård av barn.
  • Att en tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning efter två år oavsett anställningsform.
  • Att centrala parter gemensamt ska verka för att förbättra förtroendevaldas villkor. 
  • Att parterna tar initiativ till att underlätta för nyanlända akademiker med utländsk examen att komma in på den svenska arbetsmarkanden.
  • Att ett system för flexpension införs. Det innebär en extra pensionsinbetalning, utöver den vanliga tjänstepensionen, som kan användas till att antingen gå ner i arbetstid i den senare delen av karriären eller till högre pension.

Nuvarande kollektivavtal för tjänstemän om allmänna villkor och löneavtal, är på två år och löper ut den 31 mars 2016. Förhandlingarna beräknas pågå under februari och mars månad.