Avtalsrörelsen 2020 pågår för fullt inom privat sektor

Parterna på industrins avtal blev klara med avtalsförhandlingarna den sista oktober 2020. Deras avtal utgör grund för förhandlingarna om anställningsvillkor och löner på de andra avtalsområdena inom svensk arbetsmarknad. De sätter det s.k. märket. Märkets totala kostnadsökning för avtalsperioden är 5,4 procent med sista revisionsdatum den 1 april 2022.

Parterna på industrins avtal blev klara med avtalsförhandlingarna den sista oktober 2020. Deras avtal utgör grund för förhandlingarna om anställningsvillkor och löner på de andra avtalsområdena inom svensk arbetsmarknad. De sätter det så kallade märket. Märkets totala kostnadsökning för avtalsperioden är 5,4 procent med sista revisionsdatum den 1 april 2022.

Akademikerförbundet SSR är nu inne i intensiva förhandlingar på privat sektor tillsammans med våra samarbetspartners inom Saco-familjen, i huvudsak inom ramen för partsnamnet Akademikerförbunden. Inom civilsamhället är vi till exempel part på avtalen IDEA* tjänsteföretagen, KFO* Idéella Organisationer och Arbetsgivaralliansen Idéella och Idéburna Organisationer. Läs mer här om vilka avtalsområden på privat sektor där vi är part.

Avtalsperioderna kan se olika ut på de olika avtalsområdena till exempel kan vissa avtal ha den 1 maj som revisonsdatum och andra den 1 oktober. 

Förutom märket för löneökningar är några av de viktiga förhandlingsfrågorna:

  • åldersregler dels i form av anpassning till rätten att arbeta kvar till 68 år från och med år 2020 resp. 69 år från och med år 2023, dels i form av förbättringar av sjuklön och att undantag tas bort
  • flexpension
  • arbetstid
  • åtgärder för jämställdhet

Så fort ett avtal är färdigt och signerat kommer vi att publicera det på webben.

*Arbetsgivarorganisationerna IDEA och KFO kommer att gå samman från och med den första januari 2021 och bilda Fremia, en ny arbetsgivarorganisation.