Avtalsrörelsen närmar sig

Avtalsrörelse för kommun och landstingssektorn igen. Och avtalsrörelsen varar väl till påska...

Julen står inför dörren men också avtalsrörelsen närmar sig inom kommun- och landstingssektorn. Inom sektorn brukar det vara tradition när avtalsrörelse infinner sig att växla yrkanden strax innan jul. Traditionsenligt har även Akademikerförbundet SSR överlämnat villkorsyrkanden till vår motpart Sveriges kommuner och landstings (SKL), trots att vårt avtal går ut först 2017.

Det är annorlunda mot tidigare år men eftersom vi äger villkorsavtalet, Allmänna Bestämmelser (AB) tillsammans med andra fackförbund inom sektorn, vars avtal går ut 2016 kommer villkorsfrågorna ligga på förhandlingsbordet. Villkorsfrågorna är betydelsefulla för förbundets medlemmar, därför är det viktigt att förbundet ligger i framkant och lämnar yrkanden som speglar våra medlemmars behov när tillfälle ges.

Det är inga hemligheter att arbetstidsfrågorna och det hållbara arbetslivet är prioriterade frågor för Akademikerförbundet SSR. Förbundet kan se att arbetstidens förläggning har blivit en ”plånboksfråga”. Det ordinarie arbetstidsmåttet utökas genom jour och beredskap, gränsen mellan arbete och fritid suddas ut, ålderstigen arbetstidsreglering i avtalet synkroniserar inte med dagens verksamheter. Jour och beredskap måste hållas på en rimlig nivå, dessutom måste våra medlemmar ges ökade möjligheter till medinflytande vid arbetstidens förläggning och mer individuellt kunna påverka sin arbetssituation och sina villkor för att klara ett hållbart arbetsliv.

Utöver utmaningen om det hållbara arbetslivet står sektorn inför ett stort rekryteringsbehov. Dels handlar det om att få behålla duktiga och välutbildade medarbetare och dels kunna rekrytera nya medarbetare för att möta det ökade behovet. Förbundet ser att sektorn måste erbjuda moderna och konkurrenskraftiga anställningsvillkor som öppnar upp för individens behov och önskemål. Chefen har en central roll för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv på en arbetsplats. Förbundet ser här att chefens förutsättningar och anställningsvillkor behöver ses över för att få genomslag för det hållbara arbetslivet för alla våra medlemmar på en arbetsplats.

Arbetsgivarens (SKL) önskelista presenteras i mål och inriktning – Avtal 16. SKL ser ett besvärligt ekonomiskt läge med högt kostnadstryck. Ingressen i mål och inriktningen är traditionsenlig, det brukar målas upp en dyster bild oavsett hur finanserna ser ut. Det som kan nämnas gällande inriktningen mot allmänna anställningsvillkoren är att villkoren ska stödja verksamhetsutvecklingen och bidra till att arbetsgivarna kan behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Likaså behöver bestämmelserna anpassas till rådande förhållande på arbetsmarknaden. Det kan ske genom att anställningsvillkoren blir mer flexibla, öppnar upp för lokala lösningar och individuella överenskommelser mellan chef och medarbetare.

Intressant ingång. På pappret ligger det i linje med förbundets strävan. Det ger hopp men det återstår att se om trycket på pappret kan bli den verklighet som vi gärna ser. Det som SKL också eftersträvar är att bestämmelserna rörande arbetsbrist ska förenklas. SKL ser bestämmelsen om obekväm arbetstid som omodern. En reflektion om arbetsbrist och turordningsreglerna är att förbundet också ser fördelar med att göra avtalet enklare och mer transparent. Det får dock inte ske på bekostnad av att tryggheten för våra medlemmar urholkas, det är en viktig grundprincip för förbundet.

Akademikerförbundet SSR:s målsättning är att vi som part med SKL kan hitta en samsyn i arbetstidsfrågor och kring det hållbara arbetslivet. Julen varar än till påska kan det låta runt julgranen. Det är ju runt påsktid vi kan förvänta oss att villkorsavtalet har förhandlats klart.