Bättre bedömningar med struktur i arbetet

Socialsekreterare som utreder barn och ungdomar med riskbeteenden gör bättre bedömningar med ett gemensamt bedömningsinstrument. Det visar en ny studie från Örebro Universitet.

Örebroforskarna Anna-Karin Andershed och Henrik Andershed har utvecklat och testat Ester, ett strukturerat bedömningsinstrument tänkt att användas av alla verksamheter som arbetar med barn och ungdomar, däribland socialtjänsten och barn- och ungdomshälsan. En ny studie visar att bedömningarna blir mer relevanta när socialsekreterarna använder verktyget.

– Forskning visar att när vi har mer fokus på risk- och skyddsfaktorer kan vi hjälpa fler barn. De som använt Ester har missat färre riskfaktorer och de föreslår också mer relevanta åtgärder, säger Henrik Andershed.

I studien fick 60 socialsekreterare i uppgift att göra en bedömning av situationen för en 14-årig pojke. Hälften fick tillgång till Ester, medan resten inte hade stöd från något strukturerat instrument. Däremot använde alla Socialtjänstens generella stödsystem för utredning, kallad Barns behov i centrum. Resultatet av bedömningarna utvärderades sedan av oberoende forskare och beslutsfattare, som inte visste vilka av deltagarna som använt sig av Ester eller inte.

"Viktigt för rättsäkerheten"

– Instrumentet omfattar 19 risk- och skyddsfaktorer som enligt forskningen ökar eller minskar risken för problembeteenden. Det kan handla om alkoholkonsumtion, kamratrelationer, familjerelationer, skolresultat och fritidsaktiviteter. Dessa graderas sedan efter hur problematiska eller vanliga de är, säger Henrik Andershed.

Det visade sig att de socialsekreterare som använde Ester kunde identifiera fler av faktorerna. Samtliga Ester-användare fångade upp merparten av riskfaktorerna. Jämförelsevis fick färre än hälften av socialsekreterarna som inte använde Ester samma resultat. När det gällde skyddsfaktorer var skillnaden ännu större. Nio av tio socialsekreterare som inte använde Ester identifierade inte någon av de skyddsfaktorer som beskrevs. Av Ester-användarna identifierade sju av tio minst en skyddsfaktor.

– Ester fungerar som ett stöd för minnet så att man inte missar något område. Det blir dessutom en högre grad av samstämmighet mellan olika bedömare, vilket är viktigt för rättssäkerheten. Hur en utredning faller ut ska inte vara beroende av vilken utredare man råkar få, säger Henrik Andershed.  

Studien är publicerad i European Journal of Social Work.

Ylva Mossing