Begränsad strejkrätt hot mot den svenska modellen

Heike Erkers och Markus Furuberg

Maktbalansen på arbetsmarknaden förändras om strejkrätten begränsas enligt det förslag som en statlig utredning nu uppges överväga. I förlängningen kan hela dagens kollektivavtalsmodell riskeras. Akademikerförbundet SSR uppmanar regeringen att inte lägga fram något förslag i den riktningen. 

Motivet när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson förra året tillsatte Stridsåtgärdsutredningen var att komma till rätta med de upprepade konflikterna i Göteborgs hamn, sedan parterna där misslyckats med att enas om en lösning. Det förslag som utredningen nu överväger enligt uppgifter i SR Ekot riskerar dock att få stora och oönskade effekter på hela arbetsmarknaden, befarar Akademikerförbundet SSR.

– De ändringar som beskrivs innebär ett stort ingrepp i den väl fungerande modell som finns idag. Det är ett ingrepp som inte kan anses vara proportionerligt för att komma till rätta med ett enskilt problem på arbetsmarknaden, säger förhandlingschef Markus Furuberg.

Det förslag som utredningen enligt Ekot överväger att lägga fram riskerar att leda till att fackförbund förlorar sin partsställning genom att inte få teckna avtal. Arbetsgivarens motiv för att vilja teckna avtal med flera fackförbund minskar naturligtvis om det andra fackförbundet inte har rätt att vidta stridsåtgärder. Därmed kan bli svårt att som idag ha både ett tjänstemanna- och ett akademikeravtal inom en bransch och på en arbetsplats.

– I förlängningen skulle det kunna öppna möjligheter för arbetsgivare att ägna sig åt avtalsshopping och välja det för arbetsgivaren mest förmånliga avtalet. Regeringen har sagt att det inte ska bli möjligt, men det är svårt att se hur det skulle kunna undvikas om detta förslag genomförs, säger Markus Furuberg.

Utredningen ska presentera sitt förslag senast den 31 maj.

– Det förslag som nu diskuteras skulle förskjuta hela maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarens fördel. Det är ett oerhört stort ingrepp i den svenska modellen som jag utgår från att regeringen inte vill se, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.