Bostad och jobb viktigt för att bryta missbruket

Att ha tak över huvudet och ett jobb att gå till är viktiga faktorer för att en behandling mot missbruk ska vara effektiv. Därför förstärker Socialstyrelsen nu de nationella riktlinjerna och lyfter fram sysselsättning och bostad som viktiga faktorer i en lyckad missbruksbehandling.

Det är lätt att det blir en ond spiral. Missbrukar man alkohol eller narkotika ökar risken för att bli av med bostaden. Blir man hemlös ökar det risken att missbruksproblemen förvärras.

Samma sak gäller sysselsättning. Blir man av med sitt arbete ökar risken för återfall. Att ha ett arbete att gå till kan hjälpa en person att få rätsida på tillvaron.

Medveten om detta är hög bland dem som jobbar med stödinsatser mot missbruk och beroende, och redan idag är det många kommuner som prioriterar bostad och sysselsättning som en viktig del i stödet för att bryta ett missbruk. För att betona hur viktigt detta är lyfter Socialstyrelsen nu fram bostad och sysselsättning i de nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

– I riktlinjerna lyfter vi de insatser som i forskning eller beprövad erfarenhet har visat sig fungera allra bäst, säger Maria Branting som är projektledare på Socialstyrelsen.

Riktlinjerna ska vara ett stöd för de instanser som jobbar praktiskt med klienter. Med riktlinjerna är förhoppningen att vården och omsorgen vid missbruk och beroende ska bli mer likvärdig över hela landet.

”Bostad först” innebär att personen får en mer eller mindre permanent bostadslösning omedelbart. Den insatsen får en hög prioritering i de nya riktlinjerna.

– En stabil boendesituation är ofta en förutsättning för att kunna delta i behandling och för att komma ifrån ett missbruk eller beroende, säger Maria Branting.

En sammanställning visar att 2012–2013 var det 31 procent av alla kommuner som erbjöd boendeinsatser i ”Bostad först” till personer med psykisk funktionsnedsättning, vilket inkluderar personer med psykisk funktionsnedsättning i kombination med missbruk eller beroende.

Socialstyrelsen rekommenderar också  att man individanpassar stöd till arbete. Här lyfter man fram en modell som kallas IPS, där personen får hjälp att hitta ett arbete direkt, utan föregående arbetsträning eller bedömning av arbetsförmåga. Man ger ett intensivt behovsanpassat stöd till exempel i form av jobbcoacher, arbetsplatsförlagd handledning och olika typer av mentorprogram. Insatsen förutsätter att både socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan samverkar.

En tredje punkt som förtydligas i riktlinjerna är att man lyfter fram så kallad case management. Eftersom psykisk ohälsa är vanligt bland dem som missbrukar behöver många hjälp från både sjukvården, socialtjänsten, försäkringskassan och andra instanser. Case management innebär att vård- och stödinsatser från olika aktörer samordnas för att främja klientens rehabilitering.