Brister i den kommunala missbruksvården

Missbruksvården är i många fall bristfällig. Enligt Inspektionen för vård och omsorg finns det risk att personer med missbruksproblem inte får det stöd som de har rätt till i 14 av 16 granskade kommuner.

Under våren 2015 genomförde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en tillsyn av socialnämndens missbruksvård i alla kommuner i Värmlands län. Man granskade bland annat socialtjänstens planering och uppföljning av öppenvård och institutionsvård.

Granskningen visar att socialtjänsten måste förbättra sin verksamhet i majoriteten av kommunerna. I dagsläget finns det stora risker för att personer med missbruksproblem inte får det stöd och den vård och behandling som de har rätt till, anser IVO.

I rapporten ”Med missbruksvården i fokus” framgår det att 14 av de 16 granskade kommunerna brister på flera områden. I många av de undersökta ärendena saknas till exempel uppgifter om den enskildas behov, information om ifall insatsen har följts upp och planering av vidare insatser. IVO har ställt krav på nämnderna att de måste bli bättre på att dokumentera sina åtgärder och andra omständigheter och händelser som är viktiga i varje persons vård.

Socialtjänsten måste också bli bättre på att implementera Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd i sin verksamhet. IVO anser dessutom att det är anmärkningsvärt att det samverkansavtal som kommunerna har med landstinget inte är känt i alla förvaltningar.

Text: Karin Persson